Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zapraszado złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Instalacja systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15"

"Kilometry dobra"

Zapraszamy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone na zasadzie zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" z uwagi na fakt, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 25 lutego 2019 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygniętego w dniu 21.02.2019 r.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 785KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl