Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że udzielił zamówienia na:

Pełny wykaz udzielonych zamówień (plik PDF, 57KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Pełna treśćinformacji (plik PDF, 95KB)

Fundacja Eudajmonia zaprasza

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie: „Kluby Aktywności i Rozwoju – Świdnica i Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu świdnickiego.

Grupą docelową do jednego klubu jest 40 osób (20 osób na jedną edycję) z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) które są:

 • nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej),
 • w tym wywodzące się z obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • wielokrotnie wykluczonych,
 • korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Projekt zakłada funkcjonowanie dwóch klubów – w Świdnicy oraz we Wrocławiu i okolicach

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica: I edycja – XI.2019 – XII.2020 II edycja – I.2021 – XII.2021

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Świdnica odbywać się będą w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 4C-F

W klubach zlokalizowanych w Świdnicy i we Wrocławiu prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni: rehabilitacyjno-terapeutycznej, aktywności społecznej,  aktywności zawodowej.

Kluby będą funkcjonowały od poniedziałku do piątku, średnio po 6 godzin dziennie.

W ramach projektu będzie można skorzystać również z:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia trenera pracy,
 • wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,
 • szkolenia zawodowego,
 • możliwości odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia,
 • terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie obejmujące realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

http://eudajmonia.pl

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2020-2021

Do 31 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Program stanowi dedykowane usługom asystenckim rozwiązanie systemowe wspierające asystenturę osób niepełnosprawnych, poprawiając ich jakość życia, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Więcej informacji można znaleźć na:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ - Ogłoszenie

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ - Komunikat

Informacja

 Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 27 grudnia 2019 r.

 
w dniu 14 sierpnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
będzie nieczynne.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl