Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

UWAGA STUDENCI

Informujemy, iż z dniem 2 września br. rozpoczynamy nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:

  • 10 października 2019 r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2019/2020,
  • 30 września 2019 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2018/2019. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2018/2019 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2019 r.).

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

Rozstrzygnięcie konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n.: "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRPPS " Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"

Pełna treść rozstrzygnięcia konkursu (plik PDF, 45KB)

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w związku z brakiem ofert konkurs na stanowisko księgowego nie został rozstrzygnięty.

Treść informacji (plik PDF, 21KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna informacja z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 155KB)

"Aktywny samorząd"

PRZYPOMINAMY – 31 sierpnia 2019 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy
www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl