Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nabór na zajęcia korekcyjno - edukacyjne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno – edukacyjne, skierowane do osób dokonujących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w stosunku do bliskiej osoby. Zajęcia realizowane będą w oparciu o program Duluth. Właśnie w Duluth (w Stanach Zjednoczonych) pod koniec lat 70. kobiety zgłaszały psychologom, że ich mężowie pracujący w bazach wojskowych mają problem z agresją. I tak powstał projekt pracy ze sprawcami przemocy, napisany przez ofiary i psychologów.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, w tym w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych (odbywających się raz w tygodniu) oraz do 3  godzin/uczestnika zajęć indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, numer telefonu 74-856-58-15, adres mailowy koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Komunikat PFRON w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON. 

Informujemy, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej powiatowego centrum pomocy rodzinie) lub za pomocą systemu SOW (http://sow.pfron.org.pl/) należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci korzystający z teleporad medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej są przez lekarza informowani o numerze zlecenia, który przed dokonaniem zakupu przekazują świadczeniodawcy. Po przyjęciu zlecenia do realizacji lub po zrealizowaniu zlecenia (w zależności od konkretnej sytuacji) świadczeniodawca winien dokonać wydruku wszystkich stron zlecenia w celu przekazania pacjentowi, który zadeklaruje chęć ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Przypadki odmowy przekazania wydruku wszystkich stron zlecenia przez świadczeniodawcę można zgłaszać do Oddziałów NFZ.

Źródło komunikatu.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnospranej". Edycja 2019 - 2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych.

Pełna treść rozstrzygnięcia (plik PDF, 243KB)

Poradnik dla osób zagrożonych przemocą

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Poradnik ten zawiera praktyczne informacje dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie – m.in. w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo, a także jak zniwelować potencjalne ryzyko doświadczania przemocy. Zawiera on także użyteczne dane teleadresowe miejsc, do których osoby pokrzywdzone mogą zgłosić się po pomoc, aby otrzymać specjalistyczne wsparcie.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/grafiki%20w%20formacie%20do%20druku.pdf

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl