PRZYPOMINAMY – 10 października 2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku.

Wnioski można składać w formie papierowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON można złożyć elektronicznie. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Informacje, instrukcje, regulamin korzystania z Systemu dostępne na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy

www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy organizuje dla swoich pracowników płci pięknej warsztaty z samoobrony i asertywności metodą WenDO. Warsztaty maja na celu naukę:

  1. skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,
  2. rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,
  3. podejmowania decyzji,
  4. reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne,
  5. samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Warsztaty prowadzone będą przez dwie trenerki: tj. Panią Lenę Bielską oraz Panią Magdalenę Szewciów dla dwóch grup pracowników w niżej podanych terminach:

I grupa - 28-29 września 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00,

II grupa – 28-29 października 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00

Zajęcia odbędą się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33 (parter- sala konferencyjna nr 1).

Telefon trzymany w ręce. Z prawej stronu plansza z informacją o numerze.

W dniach 22 - 23 września 2020 r. w godz. 8:00 – 15:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy organizuje szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR oraz asystentów rodziny z OPS-ów z zakresu „WIĘZI I ZABURZEŃ WIĘZI” w kontekście sporządzania Planów Pomocy Dziecku. Zajęcia warsztatowe odbędą się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33. Tylko wspólne działania instytucji pomocowych mogą bardziej, efektywnie pomóc dziecku i rodzinie. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Polkowski – Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie oraz były przewodniczący Towarzystwa Nasz Dom w latach 1992 – 2014. To już drugie szkolenie, które poprowadzi dla pracowników tutejszego Centrum Pan Polkowski. Pierwsze, odbyło się w miesiącu maju 2020 r. i dotyczyło przygotowywania Planów Pomocy Dziecku w oparciu o genogram i ekomapę dziecka.

Zdjęcie przedstawiające osobę trzymającą mikrofon, a w tle widac plakat fundacji z wizerunkiem dzieci.

Informujemy, iż z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:
- 10 października 2020r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2020/2021,
- 30 września 2020 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2020 r.).
 
Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
 
Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

„Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanym chorobami zakaźnymi” – Moduł III – Zachęcamy do składania wniosków!

W ramach Modułu III pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Więcej informacji o programie:

Informacje można znaleźć również na stronie www.pcpr.swidnica.pl w zakładce Moduł III

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnospra/

 Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (74) 851- 50- 31 lub (74) 851-50-29