Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania A

Pełna informacja (plik PDF, 123KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Samodzielni niesamodzielni”, który realizowany jest przez Fundację Wałbrzych 2000 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023.

Pełna informacja o projekcie (plik PDF, 686KB)

Informujemy, iż w dniu 01 marca br. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I: w trybie ciągłym od 01 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II:

od 01 marca do 31 marca 2021 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

od 01 września do 10 października 2021 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, złożenia wniosku w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bądź – w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioski można składać w formie papierowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
System
Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON można złożyć elektronicznie. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Informacje, instrukcje, regulamin korzystania z Systemu dostępne na stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy oraz www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” .

Pełna treść informacji z otwarcia ofert (plik PDF, 71KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o postępowaniu pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”.

Odnośnik do platformy z opublikowanym postępowaniem :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/425150

Stowarzyszenie Humaneo oraz Fundacja Akademia Rozwoju realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Razem przeciw wykluczeniu !".

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród docelowej grupy, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w okresie 01.01.2020 - 30.06.2021

Pełna treść informacji (plik PDF, 628KB)