Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pełna treść informacji (plik PDF, 274KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego w 2021 r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 46KB)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego p.n. "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRP i PS Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 750KB)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 289KB)

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego w 2021r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 289KB)

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,  ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start , zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z datą umieszczenia, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start:

  1. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej,
  2. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka),
  3. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
  4. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek o jego wydanie. W przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka powyższy wniosek powinien zawierać nazwiska dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na które przysługuje świadczenie dobry start.