ZADANIA ZESPOŁU ds. ŚWIADCZEŃ

Do zadań zespołu należy:

 • przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzieci i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatnościach rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 • organizowanie opieki i prowadzenie mieszkań chronionych,
 • współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także z innymi podmiotami, które mają wpływ na realizację zadań,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • opracowywanie i przedstawianie planów, zadań, informacji z prowadzonej działalności, w tym sprawozdań rzeczowo- finansowych,
 • organizowanie i nadzorowanie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych osobom ubiegającym się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz ustalania odpłatności za pobyt w nich,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy uchodźcom i repatriantom,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
 • realizacja innych zadań zawartych w odrębnych ustawach.


Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

Wykaz pracowników:

 • Kierownik: Halina Duda, tel: 74 851-50-38, nr pokoju: 27, e-mail: halina.duda (at) pcpr.swidnica.pl
 • Abramowicz Patrycja, tel: 74 851-50-28, nr pokoju: 25/26, e-mail: patrycja.abramowicz (at) pcpr.swidnica.pl
 • Chodyniecka Małgorzata, tel: 74 851-50-33, nr pokoju: 25/26, e-mail: malgorzata.chodyniecka (at) pcpr.swidnica.pl
 • Marciniszyn Monika, tel: 74 851-50-17, nr pokoju: 25/26, e-mail: monika.marciniszyn (at) pcpr.swidnica.pl
 • Niedźwiecka Marta, tel: 74 851-50-20, nr pokoju: 25/26, e-mail: marta.niedzwiecka (at) pcpr.swidnica.pl