Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że z dniem 01 maja 2018 r. rozpoczyna realizację projektu konkursowego pn. „Akademia rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17.

Harmonogram projektu

Działania projektowe

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w powiecie świdnickim dla 290 osób.

Okres realizacji
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Grupa docelowa
Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do 290 osób zamieszkujących powiat świdnicki, pochodzących z trzech grup:

  1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 130 dzieci i młodzieży do 25 roku życia z rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci własne osób pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych;
  2. dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej (dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: typu rodzinnego do 8 osób oraz typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób) – 40 dzieci;
  3. osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej – 120 osób.


Zakres wsparcia
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia zaplanowanych w pięciu różnych obszarach:

  1. Działania wspierające kadry systemu pieczy zastępczej, w tym szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.
  2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej, w tym szeroki wachlarz szkoleń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, superwizja.
  3. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej obejmująca treningi dla dzieci poniżej 15 roku życia jak również dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia o różnorodnym zakresie tematycznym.
  4. Aktywizacja zawodowa dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, zawierająca indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia zawodowe.
  5. Poradnictwo i usługi specjalistyczne, w tym konsultacje ze specjalistami, terapia psychologiczna, fizjoterapia czy korepetycje.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Całkowita wartość projektu: 1.513.104,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.436.104,00 zł
Wkład własny: 77.000,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 851-50-27, 74 851-50-19, 74 851-50-32.