1. Program "Aktywny samorząd" Celem głównym pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ”, do realizacji którego w 2012 roku przystąpił Powiat Świdnicki, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji...
 2. Program "Opieka wytchnieniowa"

  Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 3. Projekt konkursowy "Droga do Aktywności 2" Głównym celem projektu „Droga do Aktywności 2” jest podniesienie poziomu aktywności społeczno - zawodowej 64 klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 4. Projekt konkursowy "Akademia rozwoju" Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w powiecie świdnickim dla 290 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17