19.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o zamówieniu w przedmiocie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z PODZIAŁEM NA ZADANIA"


19.02.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji grupowej dla pracowników Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 854KB)


10.02.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie umowy na roboty budowlane dla zamówienia publicznego pn. " Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy "

Pełna treść ogłoszenia (plik DOCX, 16KB)


27.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na zadania"

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 92KB)


27.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 grudnia 2019 roku w zakresie streszczenia i porównania złożonych ofert.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 94KB)


24.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych. rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r." dokonano wyboru następujących ofert:

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 194KB)


20.12.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczącej postępowania w przedmiocie zamówienia pn. "udzielenia pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść informacji (plik PDF, 62KB)


17.12.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r."

Pełna treść protokołu (plik PDF, 79KB)


11.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do zlożenia oferty na "Udzielenie pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wg. podziału na zadania.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 1,88 MB)


11.12.2019

Ogłoszenie nr 510270301-N-2019 z dnia 10-12-2019 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy pn.: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Pełna treść ogłoszenia (plik DOC, 53KB)


06.12.2019

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na postępowanie pn. Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z podziałem na zadania:

Pełna treść zapytania ofertowego (pik PDF, 1.7 MB)

Załącznik - klauzula (plik DOC, 16KB)


21.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 05.11.2019 r. na "Wykonanie kompleksowej usługi odśnieżania oraz zwalczania śliskości terenu zlokalizowanego w Świdnicy przy ulicy Wałbrzyskiej 15|

Pełna treść informacji (plik PDF, 33KB)


08.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 dokonano wyboru oferty:

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF,1,6 MB)


06.11.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020" do upływy terminu wpłynęły następujące oferty:

Pełna treść informacji zawierająca wykaz złożonych ofert (plik PDF, 164KB)


05.11.2019

Ogłoszenie nr 510237705-N-2019 z dnia 05-11-2019 r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Pełna treść ogłoszenia (plik DOC, 41KB)


28.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF, 400KB)


17.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część II zadania pn.: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020"

Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania (plik PDF, 138KB)


17.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” dokonano wyboru oferty:

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 165KB)


16.10.2019

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.10.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 127KB)


08.10.2019

Ogłoszenie nr 607515-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (plik DOC, 110KB)


19.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami: seksuolog, logopeda, dietetyk dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznanie rynku, zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 2,2MB)

Załącznik nr 1 - formularz oferty (plik DOCX, 59KB)

Załącznik nr 2 - wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOC, 74KB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik DOC, 91KB)

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna (plik PDF, 1,5 MB)


13.09.2019

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część I, II i III zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na zadanie pn.: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 121KB)


27.08.2019

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna informacja z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 155KB)


07.08.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 615KB)

SIWZ (plik PDF, 14MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy fizjoterapia (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy EEG Biofeedback (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy Tomatis (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków art 22 ust 1 ustawy (plik DOC, 69KB)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik DOC, 73KB)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik DOC, 65KB)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOC, 72KB)

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Projekt umowy - fizjoterapia (plik PDF, 1.7 MB)

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Projekt umowy - EEG biofeedback (plik PDF, 1.7MB)

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Projekt umowy - Tomatis (plik PDF, 1.7MB)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej (plik DOC, 61KB)

Załącznik nr 10 - Oświadczenie (plik DOC, 90KB)

Załącznik nr 11 do SIWZ - klauzula informacyjna (plik PDF, 556KB)


02.08.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 131KB)


18.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.


30.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów aktywizujących zawodowo dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznanie rynku, zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz osób realizujących zamówienie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna


20.05.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie treningów/warsztatów/szkoleń dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznanie rynku, zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 877KB)

Załącznik nr 1 - formularz oferty (plik DOCX, 62KB)

Załącznik nr 2 - wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOC, 72KB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik DOC, 91KB)

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna (plik PDF, 550KB)


25.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019 r. na:

Pełna treść informacji (plik PDF, 259KB)


22.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadzie zapytania ofertowego na zadanie:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 123KB)


08.03.2019

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na zadanie zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu naoperatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskieo 2014 - 2020.


05.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zapraszado złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Instalacja systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15"


21.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygniętego w dniu 21.02.2019 r.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 785KB)


18.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.02.2019r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących wykonawców:

Treść pełnej informacji z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 3.7 MB)


06.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:


18.01.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" rozstrzygniętego w dniu 18.01.2019r. wybrana została najkorzystniejsz oferta nr 2 wykonawcy:

Pełna treść informacji (plik PDF, 159KB)


11.01.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.01.2019r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących wykonawców:

Pełna informacja z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 58 KB)


28.12.2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.

Treść protokołu z przeprowadzonego postępowania (plik PDF, 134KB)


24.12.2018

Ogłoszenie nr 500306499-N-2018 z dnia 24-12-2018 r.

Świdnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 664003-N-2018
Data: 21/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska 15, 58100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (url): www.pcpr.swidnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w przewidywanym wymiarze 680 godzin. 2. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zamawiający na każdym etapie realizacji zadania może skierować osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu z Wykonawcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą lub dyrektorem placówki zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. 3. Zamawiający wymaga, aby terapia psychologiczna była prowadzona w nurcie systemowym. 4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 roku. 5. Planowana liczba godzin terapii w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  w 2019 roku – 380 godzin,  w 2020 roku – 300 godzin. 6. Ustala się, że czas trwania jednej godziny terapii psychologicznej wynosi 60 minut. 7. Usługa realizowana będzie na terenie miasta Świdnicy, w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. 8. Usługa winna być realizowana w dniach roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  comiesięczne sporządzanie harmonogramu terapii dla każdego uczestnika,  prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej zgodnie z przedstawianym harmonogramem,  dokumentowanie prowadzonej terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanej terapii zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,  sporządzenie dwóch raportów, pierwszy w terminie do 18 grudnia 2019 r. oraz do 18 grudnia 2020 r. – drugi, z realizowanego zadania, zawierających m.in. poziom motywacji i postawy uczestników. 10. Forma współpracy z Wykonawcą: umowa zlecenie. 11. Informacje dodatkowe: 11.1. Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem ora realizacją oferty, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 11.2. Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. 11.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, w tym koszt ewentualnego wynajmu sali do prowadzenia terapii.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w przewidywanym wymiarze 680 godzin. 2. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zamawiający na każdym etapie realizacji zadania może skierować osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu z Wykonawcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą lub dyrektorem placówki zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. 3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 roku. 4. Planowana liczba godzin terapii w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  w 2019 roku – 380 godzin,  w 2020 roku – 300 godzin. 5. Ustala się, że czas trwania jednej godziny terapii psychologicznej wynosi 60 minut. 6. Usługa realizowana będzie na terenie miasta Świdnicy, w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. 7. Usługa winna być realizowana w dniach roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  comiesięczne sporządzanie harmonogramu terapii dla każdego uczestnika,  prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej zgodnie z przedstawianym harmonogramem,  dokumentowanie prowadzonej terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanej terapii zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,  sporządzenie dwóch raportów, pierwszy w terminie do 18 grudnia 2019 r. oraz do 18 grudnia 2020 r. – drugi, z realizowanego zadania, zawierających m.in. poziom motywacji i postawy uczestników. 9. Forma współpracy z Wykonawcą: umowa zlecenie. 10. Informacje dodatkowe: 10.1. Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem ora realizacją oferty, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 10.2. Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. 10.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, w tym koszt ewentualnego wynajmu sali do prowadzenia terapii.

ZMIANA TREŚCI SIWZ - Prowadzenie indywidualnej i - lub rodzinnej terapii psychologicznej (plik DOC, 80KB)


21.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska 15 , 58100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr.swidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pcpr.swidnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pcpr.swidnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
Numer referencyjny: ZOR.210.135.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w przewidywanym wymiarze 680 godzin. 2. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zamawiający na każdym etapie realizacji zadania może skierować osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu z Wykonawcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą lub dyrektorem placówki zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. 3. Zamawiający wymaga, aby terapia psychologiczna była prowadzona w nurcie systemowym. 4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 roku. 5. Planowana liczba godzin terapii w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  w 2019 roku – 380 godzin,  w 2020 roku – 300 godzin. 6. Ustala się, że czas trwania jednej godziny terapii psychologicznej wynosi 60 minut. 7. Usługa realizowana będzie na terenie miasta Świdnicy, w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. 8. Usługa winna być realizowana w dniach roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  comiesięczne sporządzanie harmonogramu terapii dla każdego uczestnika,  prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej zgodnie z przedstawianym harmonogramem,  dokumentowanie prowadzonej terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanej terapii zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,  sporządzenie dwóch raportów, pierwszy w terminie do 18 grudnia 2019 r. oraz do 18 grudnia 2020 r. – drugi, z realizowanego zadania, zawierających m.in. poziom motywacji i postawy uczestników. 10. Forma współpracy z Wykonawcą: umowa zlecenie. 11. Informacje dodatkowe: 11.1. Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem ora realizacją oferty, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 11.2. Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. 11.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, w tym koszt ewentualnego wynajmu sali do prowadzenia terapii.

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego a dotyczących prowadzenia indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-18
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, która: a) posiada dyplom magistra psychologii lub pedagogiki, b) posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w nurcie humanistycznym lub systemowym (psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach, psychoterapia Gestalt, psychoterapia rogersowska, psychoterapia systemowa), tj. posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, c) posiada minimum 10 – letnie udokumentowane doświadczenie w pracy z indywidualnym klientem, d) jest pod stałą superwizją pracy własnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, według załącznika nr 5, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca dołącza również dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie III pkt 1.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, 4) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr do 7 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2.1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wykonującej usługę jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku:  choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy,  nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy,  jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b) W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy, w przypadkach określonych w pkt a), nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla Wykonawcy odpowiednio jak w rozdziale III pkt 1.3 SIWZ. 2.2. Strony umowy dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek z przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t.j.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2.3. Waloryzacja o której mowa w pkt. 2.2 jest dokonywana o kwotę zwiększonych kosztów wykonywania przez Wykonawcę zamówienia i następuje w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 2.4. Wykazanie, że zmiany o których mowa w pkt. 2.2 mają wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, obciąża w całości Wykonawcę. W tym celu Wykonawca składa odpowiedni wniosek do Zamawiającego zawierający szczegółowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami na okoliczności określone w pkt. 2.2 Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 2.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

załączniki:

SIWZ (plik PDF, 2MB)

załącznik nr 1 (plik DOCX, 56KB)

załącznik nr 2 (plik DOC, 68KB)

załącznik nr 3 (plik DOC, 72KB)

załącznik nr 4 (plik DOC, 65KB)

załącznik nr 5 (plik DOCX, 53KB)

Załącznik nr 6 (plik PDF, 1.5MB)

Załącznik nr 7 (plik DOCX, 60KB)

Załącznik nr 8 (plik DOC, 60KB)


18.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane następujące oferty:

Pełna treść powiadomienia zawierająca wybrane oferty (plik PDF, 47 KB)


18.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygniętego w dniu 18.12.2018 zostały wybrane następujące oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF, 4.5MB)


10.12.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu na zadanie: "Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020" do upływu terminu sładania ofert, tj. do dnia 1012.2018r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty Wykonawców:

Pełna treść ogłoszenia zawierająca listę Wykonawców (plik PDF, 530KB)


29.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:


28.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawców na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygniętego w dniu 27.11.2018 zostały wbrane następujące oferty:

Pełna treść informacji (plik PDF, 8MB)


26.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o na zadanie: Udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.11.2018 r. do godz. 09:00 wpłyneły oferty następujących wykonawców.

Pełna treść informacji z otwarcia ofert (plik PDF, 502KB)


09.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

Informacja dotycząca zapytania do SIWZ (plik PDF, 50KB)

Załączniki:

 1. SIWZ (plik PDF, 3976KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik DOCX, 81KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków art 22 ust 1 ustawy (plik DOCX, 67KB)
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik DOCX, 69KB)
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik DOCX, 63KB)
 14. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOCX, 70KB)
 15. Załącznik nr 14 do SWIZ - Projekt umowy (plik PDF, 1430KB)
 16. Załącznik nr 15 do SIWZ - Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej (plik DOCX, 58KB)
 17. Załącznik nr 16 do SIWZ - klauzula informacyjna (plik DOCX, 58KB)


05.09.2018

Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu zamówień publicznych na 2018 r.

Pełna treść zarządzenia (plik PDF, 444KB)


13.06.2018

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu zamówień publicznych na 2018 r.

Pełna treść zarządzenia (plik PDF, 1MB)


19.03.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego ”

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 141 KB)


07.03.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego"

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 1,4 MB)


21.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom środka interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 21.02.2018r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty Wykonawców. Szczególy w załączonym dokumencie.

Pełna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 111KB)


21.02.2018

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na 2018 r.


19.02.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.02.2018 r. do godz. 09:00, wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 82KB)


09.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia na usługę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


07.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 6 lutego 2018 r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty wykonawców. Szczegółowa informacja w załączonym dokumencie:

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 113 KB)


06.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 6 lutego 2018 r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty wykonawców. Szczegółowa informacja w załączonym dokumencie:

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 113 KB)


02.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadzie rozeznania rynku w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie: "zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" wybrana została oferta wykonawcy: PPUT "Balkar" Ryszard Balkowski, ul.Warcisławska I nr 1, 72-400 Kamień Pomorski.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 146 KB)


01.02.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iżw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2018 r.do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 83 KB)


25.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”.

Pełna treść zawiadomienia o rozstrzygnięciu (plik PDF, 297KB)


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia na usługę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść rozeznania rynku (plik PDF, 956 KB)


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie rozeznania rynku na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”

Pełna treść informacji o uniewaznieniu razem z uzasadnieniem (plik PDF, 372 KB)


16.01.2018

Wybór oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 13 uczestników projektu konkursowego "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 320 KB)


10.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały wyłonione oferty wyszczególnione w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 40 KB)


08.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 8.9 MB)


08.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na zadanie: "Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do 15 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka".

Pełna treść ogłoszenia oraz treść zmienianego załącznika nr3 (plik PDF, 115KB)

Pełna treść ogłoszenia oraz treść zmienianego załącznika nr3 (plik DOC, 115KB)


04.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 13 uczestników projektu konkursowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść rozeznania (plik PDF, 4.9 MB)


29.12.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujcych na terenie powietu świdnickiego.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 1,62 MB)


21.11.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego w 2018 roku.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego (plik PDF, 733 KB)


24.04.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostało rozstrzygnięte postępowanie. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 374KB)


10.04.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 6,3 MB)


17.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 12 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania (plik PDF, 5.6 MB)


14.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w formie zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin zegarowych zostało rozstrzygnięte postępowanie. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 31 KB)


13.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 631 KB)


13.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze do 54 godzin zegarowych w terminie od marca do grudnia 2017r. została wybrana oferta Pani Marzeny Sieradzkiej-Kaczmarek.

Pełna treść informacji (plik PDF, 32 KB)


03.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w formie zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin zegarowych.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 786 KB)


24.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze do 54 godzin zegarowych w terminie od marca do grudnia 2017 r.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 689 KB)


24.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z podziałem na zadania:

 • Zadanie nr 1 – kurs prawa jazdy kat . „B” dla 13 osób,
 • Zadanie nr 2 – kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 3 osób.

Pełna treść zapytanie ofertowego (plik PDF, 7.8 MB)


22.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnością mających trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim - uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 3.4 MB)


22.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 uczestników projektu konkursowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego ( plik PDF, 6.5 MB)


17.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

Pelna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 128 KB)


15.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu świdnickiego została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

pełna treć powiadomienia z uwzględnieniem wybranych ofert (plik PDF, 50 KB)


14.02.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2”.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,2 MB)


13.02.2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy infomruje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej została wybrana Pani Katarzyna Dudkiewicz zamieszkała w Wałbrzychu.

Pełna treść informacji (plik PDF, 60 KB)


10.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie konkurencyjności na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zostały wybrane następujące oferty:

Szczegółowy wykaz wybranych ofert (plik PDF, 142 KB)


08.02.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych w przedmiocie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 59 KB)


03.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu Świdnickiego.

Pełna treść zapytania (plik PDF, 728 KB)


01.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - asystentura (plik PDF, 892 KB)

Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik PDF, 292 KB)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (plik PDF, 893 KB)

Załącznik nr 1 do umowy - zlecenie usługi (plik PDF, 192 KB)

Załącznik nr 2 do umowy - oświadczenie (plik PDF, 262 KB)

Załącznik nr 3 - formularz obecności (plik PDF, 111 KB)


31.01.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie:

pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od 1 lutego 2017 r.do dnia 31 grudnia 2017r.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 55 KB)


27.01.2017

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie konkurencyjności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Pełna treść zapytania ofertowego. (plik PDF, 5MB) Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 1.22 MB) Załącznik nr 2 - Wykaz osób (plik PDF, 551 KB) Załącznik nr 3 - Oświadczenie (plik PDF, 692 KB) Załącznik nr 4 - Wzór umowy (plik PDF, 4.3 MB)


18.01.2017

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w temacie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełna treść zapytania, skandokumentu (plik PDF, 1522 KB)


16.01.2017

Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok, część A - funkcjonowanie PCPR w Świdnicy (plik PDF, 231 KB)


10.03.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającj kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie zamówienia.

a) Zadanie nr 1 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej,

b) Zadanie nr 2 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowe dla pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej,

c) Zadanie nr 3 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,

d) Zadanie nr 4 - przeprowadzenie szkkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla zawodowych, rodzinnych form pieczy zastępczej.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 153 KB)


26.02.2015

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art.4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przeprowadzenia cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy oraz superwizji i szkoleń zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu Świdnickiego.

Pełna treść zapytania ( plik PDF, 968 KB )


25.05.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz wydania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


06.05.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniajacych psychoruchowo w wymiarze 14 dni dla 10 uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij plik DOC ] [ kliknij plik PDF ]


05.05.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji wyżej wymienionych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


25.03.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie zamówienia obejmującym przeprowadzenie cyklu zajęc superwizji.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


10.03.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


09.03.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


26.02.2015 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


24.02.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie działania środowiskowego o charakterze integracyjno – kulturalno – turystycznym dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


23.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B" dla 15 osób oraz szkolenia uzupełniającego w zakresie prawa jazdy kat. B" dla 1 osoby, będących uczestnikami projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


19.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności spolecznych dla uczestników projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


12.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


05.02.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Pełna treść zapytania : [ kliknij ].


04.02.2015 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania w przedmiocie pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ,,ustawą” dla 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ].


03.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi trenera pracy dla nie więcej niż 8 uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy do 19 czerwca 2015 r.
Pełna treść zapytania : [ kliknij ].

16.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 30 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. .
Pełna treść zapytania : [ kliknij ].