Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu 8 grudnia, rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną.

Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi simages/media/wanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
źródło: http://ms.gov.pl

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.

2. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

Punkt czynny:
- w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 13:00,
- we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
- w środę w godz. 12:00 – 16:00,
- w czwartek w godz. 11:00 – 15:00.

3. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja w Służbie Wsi, ul Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
Punkt czynny:
- w poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00,
- we wtorek w godz. 15:00 - 19:00,
- w środę w godz. 08:00 - 12:00,

3a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja w Służbie Wsi, ul Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
Punkt czynny:
- w czwartek i piątek w godz. 15:00 - 19:00,

4. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny:
- w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
- we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
- w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

5. Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.

6. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Punkt czynny:

- poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12:00 - 16:00,

- środa i piątek w godz. 8:00 - 12:00.

INFORMACJA

o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in. w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. prawa karnego,
 5. prawa administracyjnego,
 6. prawa ubezpieczeń społecznych,
 7. prawa rodzinnego.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2. Osoby, które ukończyły 65 lat.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

4. Kombatanci.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

5. Weterani.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

6. Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

7. Kobiety, które są w ciąży.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest dla tych osób w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

8. Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-7.