Deklaracja dostępności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pcpr.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-21 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo i sukcesywnie będzie poprawiana.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Bugarewicz , adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 851 50 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność  architektoniczna

W  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 obecnie urzędują trzy instytucje:

  • parter – po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
  • I piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
  • II piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy


Tutejsze Centrum graniczy w bliskim sąsiedztwie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy

Opis dostępności wejścia do budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Świdnicy umiejscowione jest na I oraz II piętrze trzykondygnacyjnego (parter, I piętro, II piętro) budynku. Do PCPR prowadzi jedno bezprogowe wejście, jednoskrzydłowe, ręcznie otwierające się na zewnątrz, na prawą stronę zadaszonego spocznika. Szerokość wejścia umożliwia wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Obiekt posiada podjazd główny z betonowych puzzli, z poziomu chodnika, o łagodnym kącie nachylenia,  ograniczony z prawej strony linią budynku - wyposażony w pojedynczą poręcz, a po lewej stronie metalową balustradę   z podwójnymi poręczami.

Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się duża  wizualna tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada oznaczeń:  w alfabecie Braille’ a , pętli indukcyjnych , aplikacji mobilnych. Brak jest oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  na  I i II piętro można dostać się  za pomocą  urządzenia do przemieszczani osób niepełnosprawnych -platformy typu Domuslift o nr fabrycznym OV 99213053, objęta umową serwisową w zakresie comiesięcznych konserwacji oraz raz w roku jest poddawana badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Przywołanie platformy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość. Brak komunikatów w systemie głosowym.

Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze na  I i II piętrze  są przestronne i  płaskie, nie posiadające progów  umożliwiające swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.  Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane taśmą żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Tutejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada  ogólnodostępny ,wybrukowany betonowymi puzzlami parking  znajdujący się tuż  przy budynku. Od lewej strony ograniczony jest stacja transformatorowa oraz budynkiem gospodarczym.

Po prawej stronie znajduje się oznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie parkingu trzy miejsca są przeznaczone wyłącznie dla samochodów służbowych PCPR, MOPS i PZON .Tuż  przy wejściu  znajduje się 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  w Świdnicy  (5 szt.)  oraz  jedno miejsce na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Ilość miejsc jest niewystarczającą, dlatego też klienci oraz pracownicy korzystają również z przyległego terenu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy  udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z PCPR:

  • poczta elektroniczna na adres: pcpr (at) swidnica.pl
  • telefonu: 74 /851- 50 - 10 (za pośrednictwem osoby przybranej),
  • faks: 74 /851 -50 -11
  • bezpośrednio w sekretariacie (II piętro, pokój nr 36)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Oprócz tego Powiatowe Centrum Pomocy w Świdnicy dysponuje pracownikiem w zakresie podstawowej obsługi języka migowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy posiada również swój oddział w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16, w którym znajdują się:  Zespół Pieczy Zastępczej  oraz Ośrodek Interwencji  Kryzysowej  znajdujący się na I piętrze kamiennicy.

Niestety, budynek nie jest w żaden sposób dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ,przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz monitorowanie działalności PCPR, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiada Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy :

Anna Witkowska, tel. 74/851-50-29
e-mail: anna.witkowska (at) pcpr.swidnica.pl