Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów aktywizujących zawodowo dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznanie rynku, zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz osób realizujących zamówienie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych p.n. "Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie|

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 3,3 MB)

Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Fundusz serdecznie zaprasza samorządy powiatowe do uczestnictwa w ww. programie i składania we wskazanym terminie przedmiotowych wystąpień w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby samorządu powiatowego.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji - dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kolejny-nabor-wystapien-w-programie-zajecia-klubowe-w-wtz-juz-w-czerwcu-br/

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. przeprowadzenie treningów/warsztatów/szkoleń dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznanie rynku, zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 877KB)

Załącznik nr 1 - formularz oferty (plik DOCX, 62KB)

Załącznik nr 2 - wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOC, 72KB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik DOC, 91KB)

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna (plik PDF, 550KB)

Kurs na prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od 13 maja 2019 r. rozpoczyna realizację kolejnej formy wsparcia - Kurs na prawo jazdy kat. B (edycja I) w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kursem zostanie objętych 28 osób: I edycja 2019 r. – 18 osób, II edycja 2020 r. – 10 osób.

Uczestnicy kursu: młodzież powyżej 18 roku życia przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Wykonawca: OCHRONA I USŁUGI SZKOLENIOWE „Radar” Jan Cieśla, z siedzibą przy ul. Stęczyńskiego 23/1, 58-100 Świdnica.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: sala wykładowa przy pl. Grunwaldzkim 9, 58-100 Świdnica, miejsce realizacji zajęć praktycznych: ZSM, ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica – plac manewrowy.

Terminy i godziny zajęć teoretycznych: zamieszczone są w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY.

Terminy i godziny zajęć praktycznych: ustalane będą indywidualnie z uczestnikami projektu.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl