Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ „RODZINA”

Zgodnie z decyzją z dnia 28 sierpnia 2020 r., podjętą na posiedzeniu Komisji dokonującej kwalifikacji kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w dniu 9 września 2020 r. (środa) rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej „RODZINA”. Program szkoleniowy został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 7 listopada 2018 r. nr 14/2018/RZ. Powyższy program szkoleniowy przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Realizowany będzie w wymiarze 62 h dydaktycznych w tym 10 h praktyk. Pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się w siedzibie Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw w Świdnicy ul. Rynek 39-40, w sali nr 19, III piętro, w godzinach od 15:00 do 18:00. Zajęcia prowadzić będą uprawnieni trenerzy: Pani Magdalena Grześlowska, Pani Agnieszka Samek oraz Pani Marta Wierzbowska.

Informacja

„Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanym chorobami zakaźnymi” – Moduł III – Zachęcamy do składania wniosków!

W ramach Modułu III pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Więcej informacji o programie:

Informacje można znaleźć również na stronie www.pcpr.swidnica.pl w zakładce Moduł III

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnospra/

 Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (74) 851- 50- 31 lub (74) 851-50-29

 

UWAGA STUDENCI

Informujemy, iż z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:
- 10 października 2020r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2020/2021,
- 30 września 2020 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2019/2020 – musi być on złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2020 r.).
 
Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
 
Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Trening umiejętności wychowawczych

W dniu 5 września 2020 r. (sobota) w godzinach 9:30-14:00 (6 h dydaktycznych) odbędzie się Trening Umiejętności Wychowawczych realizowany w ramach projektu „Akademia Rozwoju”. Szkolenie odbędzie w Szkole Języków Happy English w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 7 i organizowane jest z myślą o tych osobach, które pragną zdobyć dodatkową wiedzę teoretyczną na temat tego, jak zostać rodziną zastępczą oraz jak później poprawnie funkcjonować. Decyzja o założeniu rodziny zastępczej nie należy do łatwych, musi być dobrze przemyślana, dlatego przychodzimy z pomocą. Trening poprowadzi Pani Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadząca psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym.
Następne zajęcia zaplanowane są na dzień 12 września 2020 r .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o udzieleniu zamówienia na sprzedaż i dostawę laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 244KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl