SESPiD

„Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)” to projekt, którego bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy miasta i powiatu korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej i rynku pracy, w tym osoby starsze i niepełnosprawne mające utrudniony dostęp do usług jednostek pomocowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatem Świdnickim. Obejmuje on wybrane jednostki samorządów odpowiedzialne za udzielanie pomocy społecznej tj. Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Referat Świadczeń Rodzinnych, Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Referat Spraw Społecznych. Ponadto wykorzystywane będą dane z ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz USC. 

W ramach ww. jednostek wydawane są liczne decyzje i zaświadczenia umożliwiające rozpatrzenie poszczególnych spraw. Od klientów wymagane są dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia w formie papierowej, często zawierające te same dane dotyczące tych samych okresów czasowych. Z uwagi na fakt, że klientami jednostek są bardzo często ci sami mieszkańcy dochodzi do wielokrotnego powielania identycznych informacji. Klienci instytucji pomocowych zmuszeni są do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi jednostkami, co wydłuża czas załatwienia sprawy. Obecnie każda z ww. instytucji posiada swoja bazę danych, z której informacje są udostępniane na pisemny wniosek każdej ze stron postępowania. Prowadzi to do mnożenia kosztów obsługi beneficjentów, zwiększa biurokracje i nakłady pracy, a przede wszystkim wydłuża czas oczekiwania na decyzje i wprowadza zbędne koszty po stronie klienta.

W ramach realizacji projektu przewiduje się instalację infrastruktury sprzętowej, tj. stanowisk komputerowych, serwerów, infokiosków oraz elementów infrastruktury kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezbędnych do działania i obsługi Świdnickiej Elektronicznej Sieci Przesyłu Informacji i Dokumentów - zsynchronizowanego systemu pomocy społecznej (SESPID) oraz wdrożenie oprogramowania Sieci. Projekt stanowi spójną całość i realizowany będzie bezetapowo.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • skrócenie czasu wydania decyzji i tym samym obsługi sprawy interesanta,
  • umożliwienie interesantom składania elektronicznych wniosków przez portal internetowy,
  • odciążenie interesantów od potrzeby samodzielnego dostarczania zaświadczeń,
  • zmniejszenie liczby potrzebnych papierowych zaświadczeń – system generował je będzie w formie elektronicznej, dzięki czemu możliwe będzie ich automatyczne - przesyłanie pomiędzy zainteresowanymi jednostkami,
  • wspomaganie procesów decyzyjnych w jednostkach wydających decyzje dotyczące obywateli,
  • wspomaganie władz miejskich i powiatowych w zakresie podejmowania decyzji,
  • eliminacja kosztów związanych z wydawaniem, drukowaniem i przesyłaniem wniosków i zaświadczeń pomiędzy jednostkami,
  • zmniejszenie możliwości malwersacji i racjonalne wydawanie środków na cele społeczne.
     

Ww. działania zrealizowane zostaną do 30.04.2011 r., a dofinansowane zostaną w wysokości 1.114.078,67 zł w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi  1.310.835,00 zł. Kwota 196.756,33 zł to wkład własny Miasta i Powiatu.   

„Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacjii Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl