Kodeks etyczny PCPR

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2011
z dnia 28 marca 2011r.

 

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŚWIDNICY

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników PCPR w Świdnicy, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników jednostki.
                   

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników PCPR w Świdnicy, zwanych dalej pracownikami, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o pracownikach samorządowych.
 3. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, tzn., że na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują  powierzone im zadania.
 4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.


§ 2. ZASADY POSTĘPOWANIA

 1. Pracownicy pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
 2. Pracownicy Centrum powinni przestrzegać i działać zgodnie z  zasadami:
   - praworządności,
   - bezstronności i bezinteresowności,
   - obiektywności,
   - uczciwości i rzetelności,
   - odpowiedzialności,
   - jawności,
   - dbałości o dobre imię jednostki i pracowników samorządowych,
   - godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.
 3. Mając na uwadze publiczny charakter swojej pracy, pracownik swoim zachowaniem i ubiorem daje dowód szacunku dla klienta i współpracowników.
 4. W kontaktach z klientem pracownik jest uprzejmy i pomocny, a na zadawane pytania udziela wyczerpujących i rzetelnych odpowiedzi.

§ 3. WYKONYWANIE ZADAŃ

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
 2. Pracownicy pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
 3. Pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie oraz nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 4. Pracownicy nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego, w celach prywatnych.
 5. Pracownicy nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 6. Pracownicy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania a także nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych, lub sprzecznych z interesem publicznym.
 7. Pracownicy wypełniając swoje obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych, ani osobistych (w trakcie zatrudnienia, ani po jego ustaniu) z tytułu pełnionej roli w jednostce, nie działają też
  w prywatnym interesie osób lub grup osób.
 8. Pracownicy nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 9. Pracownicy korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą przepisów lub stosownych upoważnień.
 10. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji.
 11. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
 12. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 13. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a  zarządzając powierzonym majątkiem jednostki  i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
 14. Pracownicy ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.
 15. Pracownicy zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w jednostce swemu bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.
 16. Pracownicy udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
 17. Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
 18. Pracownicy są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe zgodnie z regulaminem naboru pracowników.
 19. Pracownicy rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania swoich obowiązków, a PCPR w Świdnicy w miarę posiadanych możliwości wspiera ich w tym.
 20. Pracownicy są lojalni wobec PCPR w Świdnicy i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.
 21. Pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.
 22. Dokonanie przez dyrektora oceny przestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu może być realizowane między innymi poprzez analizę ankiet skierowanych do klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, która stanowi załącznik do niniejszego Kodeksu
   

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się  jego zasadami.
 2. Dyrektor PCPR upowszechnia zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych  pracowników i wspólnoty samorządowej celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl