Projekty i programy

 1. Program "Aktywny Samorząd"

  Celem głównym pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, do realizacji którego w 2012 roku przystąpił Powiat Świdnicki, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji...
   
 2. Projekt konkursowy "Droga do Aktywności 2"

  Głównym celem projektu „Droga do Aktywności 2” jest podniesienie poziomu aktywności społeczno - zawodowej 64 klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 3. Projekt konkursowy "Akademia rozwoju"

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w powiecie świdnickim dla 290 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl