Zamówienia publiczne


09.11.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych.

 Informacja dotycząca zapytania do SIWZ (plik PDF, 50KB)

 Załączniki:

 1. SIWZ (plik PDF, 3976KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik DOCX, 81KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ (plik DOCX, 80KB)
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków art 22 ust 1 ustawy (plik DOCX, 67KB)
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik DOCX, 69KB)
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik DOCX, 63KB)
 14. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOCX, 70KB)
 15. Załącznik nr 14 do SWIZ - Projekt umowy (plik PDF, 1430KB)
 16. Załącznik nr 15 do SIWZ - Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej (plik DOCX, 58KB)
 17. Załącznik nr 16 do SIWZ - klauzula informacyjna (plik DOCX, 58KB)

 

 


05.09.2018

Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu zamówień publicznych na 2018 r.

Pełna treść zarządzenia (plik PDF, 444KB)


13.06.2018

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu zamówień publicznych na 2018 r.

Pełna treść zarządzenia (plik PDF, 1MB)


19.03.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego ”

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 141 KB)


07.03.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego"

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 1,4 MB)


21.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom środka interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 21.02.2018r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty Wykonawców. Szczególy w załączonym dokumencie.

Pełna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 111KB)


21.02.2018

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na 2018 r.


19.02.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.02.2018 r. do godz. 09:00, wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 82KB)


09.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia na usługę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


07.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 6 lutego 2018 r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty wykonawców. Szczegółowa informacja w załączonym dokumencie:

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 113 KB)


06.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" rozstrzygniętego w dniu 6 lutego 2018 r. wybrane zostały najkorzystniejsze oferty wykonawców. Szczegółowa informacja w załączonym dokumencie:

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 113 KB)


02.02.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadzie rozeznania rynku w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie: "zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" wybrana została oferta wykonawcy: PPUT "Balkar" Ryszard Balkowski, ul.Warcisławska I nr 1, 72-400 Kamień Pomorski.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 146 KB)


01.02.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iżw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Świadczenie usług i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2018 r.do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Pełna treść informacji (plik PDF, 83 KB)


25.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”.

Pełna treść zawiadomienia o rozstrzygnięciu (plik PDF, 297KB)


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia na usługę wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść rozeznania rynku (plik PDF, 956 KB)


23.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie rozeznania rynku na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 10 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”

Pełna treść informacji o uniewaznieniu razem z uzasadnieniem (plik PDF, 372 KB)


16.01.2018

Wybór oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 13 uczestników projektu konkursowego "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 320 KB)


10.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały wyłonione oferty wyszczególnione w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia o wyborze oferty (plik PDF, 40 KB)


08.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 8.9 MB)


08.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na zadanie: "Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do 15 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka".

Pełna treść ogłoszenia oraz treść zmienianego załącznika nr3 (plik PDF, 115KB)

Pełna treść ogłoszenia oraz treść zmienianego załącznika nr3 (plik DOC, 115KB)


04.01.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 13 uczestników projektu konkursowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść rozeznania (plik PDF, 4.9 MB)


29.12.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujcych na terenie powietu świdnickiego.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 1,62 MB)


21.11.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego w 2018 roku.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego (plik PDF, 733 KB)


24.04.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) dla uczestników projektu "Droga do aktywności 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostało rozstrzygnięte postępowanie. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 374KB)


10.04.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 6,3 MB)


17.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 12 dni dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania (plik PDF, 5.6 MB)


14.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w formie zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin zegarowych zostało rozstrzygnięte postępowanie. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 31 KB)


13.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 631 KB)


13.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze do 54 godzin zegarowych w terminie od marca do grudnia 2017r. została wybrana oferta Pani Marzeny Sieradzkiej-Kaczmarek.

Pełna treść informacji (plik PDF, 32 KB)


03.03.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w formie zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin zegarowych.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 786 KB)


24.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze do 54 godzin zegarowych w terminie od marca do grudnia 2017 r.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 689 KB)


24.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Droga do aktywności 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z podziałem na zadania:

 • Zadanie nr 1 – kurs prawa jazdy kat . „B” dla 13 osób,
 • Zadanie nr 2 – kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 3 osób.

Pełna treść zapytanie ofertowego (plik PDF, 7.8 MB)


22.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnością mających trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim -  uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego (plik PDF, 3.4 MB)


22.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 uczestników projektu konkursowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pełna treść zapytania ofertowego ( plik PDF, 6.5 MB)


17.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

Pelna treść informacji o wyborze oferty (plik PDF, 128 KB)


15.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu świdnickiego została wybrana oferta zawarta w załączonym skanie dokumentu.

pełna treć powiadomienia z uwzględnieniem wybranych ofert (plik PDF, 50 KB)


14.02.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu konkursowego ,,Droga do aktywności 2”.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,2 MB)


13.02.2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy infomruje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej została wybrana Pani Katarzyna Dudkiewicz zamieszkała w Wałbrzychu.

Pełna treść informacji (plik PDF, 60 KB)


10.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie konkurencyjności na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zostały wybrane następujące oferty:

Szczegółowy wykaz wybranych ofert (plik PDF, 142 KB)


08.02.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych w przedmiocie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 59 KB)


03.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu Świdnickiego.

Pełna treść zapytania (plik PDF, 728 KB)


01.02.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi - pełnienie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością dla uczestników projektu ,,Droga do aktywności 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - asystentura (plik PDF, 892 KB)

Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik PDF, 292 KB)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (plik PDF, 893 KB)

Załącznik nr 1 do umowy - zlecenie usługi (plik PDF, 192 KB)

Załącznik nr 2 do umowy - oświadczenie (plik PDF, 262 KB)

Załącznik nr 3 - formularz obecności (plik PDF, 111 KB)

 


31.01.2017

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie:

pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od 1 lutego 2017 r.do dnia 31 grudnia 2017r.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 55 KB)


27.01.2017

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie konkurencyjności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi obejmującej udzielenie pomocy i wsparcia klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Pełna treść zapytania ofertowego. (plik PDF, 5MB) Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 1.22 MB) Załącznik nr 2 - Wykaz osób (plik PDF, 551 KB) Załącznik nr 3 - Oświadczenie (plik PDF, 692 KB) Załącznik nr 4 - Wzór umowy (plik PDF, 4.3 MB)


18.01.2017

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w temacie pełnienia funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełna  treść zapytania, skandokumentu (plik PDF, 1522 KB)


16.01.2017

Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok, część A - funkcjonowanie PCPR w Świdnicy (plik PDF, 231 KB)


10.03.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającj kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie zamówienia.

a) Zadanie nr 1 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej,

b) Zadanie nr 2 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowe dla pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej,

c) Zadanie nr 3 - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,

d) Zadanie nr 4 - przeprowadzenie szkkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla zawodowych, rodzinnych form pieczy zastępczej.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 153 KB)


26.02.2015

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art.4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przeprowadzenia cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy oraz superwizji i szkoleń zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu Świdnickiego.

Pełna treść zapytania ( plik PDF, 968 KB )


25.05.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz wydania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


06.05.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniajacych psychoruchowo w wymiarze 14 dni dla 10 uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij plik DOC ] [ kliknij plik PDF ]


05.05.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opracowania opinii o predyspozycji i motywacji wyżej wymienionych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


25.03.2015

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie zamówienia obejmującym przeprowadzenie cyklu zajęc superwizji.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


 10.03.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


09.03.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu zajęć grupowej superwizji dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


 26.02.2015 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


 24.02.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie działania środowiskowego o charakterze integracyjno – kulturalno – turystycznym dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO  AKTYWNOŚCI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ]


23.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B" dla 15 osób oraz szkolenia uzupełniającego w zakresie prawa jazdy kat. B" dla 1 osoby, będących  uczestnikami projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


19.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności spolecznych dla uczestników projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


12.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r

Pełna treść zapytania : [ kliknij ] [ kliknij ]


05.02.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Pełna treść zapytania : [ kliknij ].


04.02.2015 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania w przedmiocie pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ,,ustawą” dla 30 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pełna treść zapytania : [ kliknij ].


 03.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi trenera pracy dla nie więcej niż 8 uczestników projektu systemowego „Droga do Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od dnia podpisania umowy do 19 czerwca 2015 r.
 
Pełna treść zapytania : [ kliknij ].

16.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 30 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.  .
 
Pełna treść zapytania : [ kliknij ].

01.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej pochodzących z terenu Powiatu Świdnickiego.
 
Pełna treść zapytania : [ kliknij ].

04.08.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych, wpłynęły 3 oferty.
Nazwę Wykonawców, którzy złożyli oferty i ich adresy zestawiono w poniższych tabelach wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


17.07.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 12 dni dla 15 uczestników projektu DROGA DO AKTYWNOŚCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

14.07.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że wpłynęły następujące zapytania do treści zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa  jazdy

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


08.07.2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu DROGA DO AKTYWNOŚCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

 

12.06.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęło 6 ofert.
 

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


02.06.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


28.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


28.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie ogłoszenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

 


27.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


22.05.2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu DROGA DO AKTYWNOŚCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

11.03.2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie: materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów; materiałów biurowych; środków czystościowych.
Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść ]

 
29.01.2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie ulotek, plakatów oraz notatników promujących projekt systemowy „DROGA DO AKTYWNOŚCI”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść ]

12.12.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych dla klientów Punktu Interwencji Kryzysowej z terenu Powiatu Świdnickiego.
 
Pełna treść ogłoszenia : [ kliknij ]
 

27.11.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy dokonało modyfikacji w Zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego 2 szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w łącznym wymiarze 45 godzin. 
 
Pełna treść ogłoszenia : [ kliknij ]
 

22.11.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego dwóch szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w łącznym wymiarze 45 godzin. Szkolenia adresowane są do 3 grup liczących po ok. 15 osób.
 
Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść]
 

23.10.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej pochodzących z terenu powiatu świdnickiego w formie treningu umiejętności wychowawczych
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejsc ]
 

04.09.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie artykułów reklamowych promujących projekt systemowy „DROGA DO AKTYWNOŚCI” (II etap) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść ]
 

 
25.07.2013 r.
 
Powiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności".
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]
 

 
18.07.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
 
Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść ]
 

 
15.07.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych/specjalistycznych.
 
Treść ogłoszenia : [kliknij by przejść]
 

 

10.07.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego "Droga do Aktywności", współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

09.07.2013 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych.
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]
 

Powiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych.
 
 
Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie:

pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 60 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od 1 lutego 2017 r.do dnia 31 grudnia 2017r.

Pełna treść protokołu (plik PDF, 117 KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Treść ogłoszenia : [ kliknij by przejść ]


 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl