Działania profilaktyczne

Procedura postępowania w sytuacji ryzyka krzywdzenia małych dzieci

Profesjonaliści mający kontakt z rodzicami małych dzieci, mogą identyfikować czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. Jeśli w rodzinie występuje skumulowanie czynników (trzy lub więcej) należy podjąć działania mające na celu wsparcie rodziny i pomoc w przezwyciężeniu problemów, które przeżywa.

1. Diagnoza

Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci W* N*
Środowisko społeczne:    
Złe warunki materialne    
Złe warunki mieszkaniowe, przeludnienie    
Bezrobocie, praca dorywcza    
Dyskryminacja, izolacja    
Kultura „przemocy” (środowiskowa lub kulturowa podwyższona tolerancja na zachowania przemocowe)    
System rodzinny:
   
Samotny rodzic    
Rodzina wielodzietna      
Rodzina zastępcza lub adopcyjna    
Brak uregulowanego życia domowego (częste przeprowadzki, częste zmiany partnerów rodzica)    
Wysoki poziom stresu    
Osoba wymagająca stałej opieki w domu    
Brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół    
Przemoc w rodzinie (między dorosłymi, wobec innych dzieci)    
Problemy w relacjach w rodzinie    
Kurator w rodzinie – w przeszłości, obecnie    
Partner niebędący biologicznym rodzicem dziecka    
Interwencje policji    
Pobyty w placówkach interwencyjnych    
Dzieci z różnych związków    
Inne dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych, rodzinie zastępczej lub rodzinie adopcyjnej    
Rodzice:           
Matka lub ojciec poniżej 18. roku życia    
Przewlekła choroba somatyczna    
Upośledzenie umysłowe rodzica    
Choroba psychiczna rodzica (depresja, inne)    
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, inne    
Doświadczenie przemocy w dzieciństwie    
Przeżywanie żałoby    
Brak zainteresowania pielęgnacją dziecka    
Brak zainteresowania potrzebami dziecka    
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych    
Niestosowanie się do zaleceń lekarza, pielęgniarki    
Karalność rodziców – wszczęte postępowanie, wyrok    
Brak opieki lekarskiej podczas ciąży    
Poród bez pomocy medycznej    
Niepokojąca relacja rodzic – dziecko (rodzic unika kontaktu z dzieckiem, nie reaguje na płacz dziecka, nie mówi do niego, nie uśmiecha się do dziecka, niechętnie bierze dziecko na ręce)    
Dziecko:    
Zaburzony rozwój psychomotoryczny dziecka    
Brak regularnych szczepień    
Brak opieki lekarskiej nad dzieckiem    
Choroba przewlekła          
Niepełnosprawność            
Odrzucenie dziecka           
Zaniedbana higiena dziecka           
Dziecko jest głodne, wychudzone           
Nieodpowiednie ubranie dziecka           
Tzw. trudne dziecko – często płaczące, niespokojne, niejadek    

W* - występują
N* - nie występują


2. Udzielenie wsparcia


Wskazanie rodzicom przeżywającym trudności miejsc, gdzie mogą uzyskać profesjonalną pomoc na terenie powiatu:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Świdnicy, ul. Żeromskiego 16/8.
Tel. 74 856-58-15


Oferowana bezpłatna pomoc:

  • konsultacje psychologiczne dla rodziców z małymi dziećmi,
  • warsztat „Być mamą” adresowany do mam z dziećmi do pierwszego roku życia (w spotkaniach uczestniczą mama i dziecko),
  • trening umiejętności wychowawczych,
  • poradnictwo poprzez stronę internetową www.media.zaufania.pl

 

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Świdnicy:

Poradnia w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, 58-100 Świdnica,
tel. 74 662-27-20, 74 852-23-34
Poradnia w Świebodzicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 58-160 Świebodzice
tel. 74 662-27-40, 74 665-57-76
Poradnia w Strzegomiu, ul. Aleja Wojska Polskiego 16a, 58-150 Strzegom,
tel. 74 662-27-60, 74 855-07-39


Oferowana bezpłatna pomoc:

  • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dziecka;
  • prowadzenie terapii dzieci i rodzin
  • organizowanie warsztatów, konsultacji i działań wspomagających rodziców  w zakresie wychowania dzieci;
  • wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwagi na zdiagnozowaną przez lekarza niepełnosprawność;

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl