Informacje ogólne

Zadania

1. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej kieruje kierownik.
2. W razie nieobecności kierownika obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego pracownik.
3. Do zadań Ośrodka należy:

 1. zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:
  - prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliżej miejsca pobytu osób potrzebujących,
  - prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego,
  - prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, itp.),
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, pracy socjalnej,
 3. prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień,
 4. animowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup wsparcia,
 5. podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych,
 6. gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej pomocy stosownie do ujawnianych potrzeb,
 7. opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy,
 8. koordynacja prac zespołu interdyscyplinarnego,
 9. współpraca z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną,
 10. korzystanie z pomocy wolontariuszy w celu udzielenia wsparcia i pomocy,
 11. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów,
 12. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności,
 13. sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach,
 14. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.
   

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl