Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

"Droga do Aktywności" - przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych

Zamieszczone - 09.07.2013
Aktualności >>

 

ZAMAWIAJĄCY:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15

58-100 Świdnica

 

       ogłasza przetarg nieograniczony na

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń

zawodowych i specjalistycznych

 

(CPV 80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe)

 

1. Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2013 r.

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
     www.pcpr.swidnica.pl

 

Zamawiający umożliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej, którą można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36, II piętro.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, który spełnia warunki dotyczące:

 

3.1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2013 zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednego kursu/szkolenia w zakresie określonym w pkt.1.1. SIWZ dla każdego z zadań, na które zostanie złożona oferta z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie.

3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. legitymującymi się świadectwem ukończenia szkoły średniej lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej dwóch kursów/szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia dla danego zadania, na które zostanie złożona oferta.

3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 2 do SIWZ).

3.5. Niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

4.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do SIWZ,

4.2. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2012 zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

4.3. wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4.4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na przeprowadzeniu co najmniej jednego kursu dla każdego zadnia, na które zostanie złożona oferta, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu wykonanych usług, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta.

4.5. wykaz osób przewidzianych do realizacji każdego z kursów, na który zostanie złożona oferta, które legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz przeprowadzeniem co najmniej 2 kursów/szkoleń objętych przedmiotem określonego zadania oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu osób, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta

 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

5.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3 do SIWZ,

5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania,

5.5. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

 

6. W celu wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego oferta musi zawierać następujące dokumenty:

6.1. programy kursów opracowane zgodnie z pkt. 1.4.a) SIWZ,

6.2. oświadczenie wg załącznika nr 7 do SIWZ – dotyczy wyłącznie zadania nr 3.

 

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

8. Nie wymaga się wniesienia wadium.

9.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

10.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość niżej określonych zadań:

 

a) Zadanie nr 1 - kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  w tym 1 dniowa wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej na terenie województwa dolnośląskiego dla 6 osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu słuchu i mowy (aparat słuchowy), choroby psychiczne, epilepsja;

 

b) Zadanie nr 2 - kurs spawacza MAG 135 dla 4 osób, w tym dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu;

 

c) Zadanie nr 3 - kurs bukieciarz - florysta dla 10 osób w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu ruchu (wózek inwalidzki), narządu słuchu i mowy, choroba psychiczna;

 

d) Zadanie nr 4 - kurs profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta – z obsługą komputera, kas fiskalnych, z minimum sanitarnym dla 5 osób,  w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu ruchu, narządu słuchu i mowy (aparat słuchowy);

 

e) Zadanie nr 5 - kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych przy wózkach, dla 9 osób, w tym dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu słuchu;

 

f) Zadanie nr 6 – kurs masażu klasycznego dla 1 osoby z dysfunkcją narządu wzroku, niedowidzącej w stopniu znacznym;

 

g) Zadanie nr 7 – kurs przedstawiciela handlowego dla 3 osób;

 

h) Zadanie nr 8 – kurs koparkoładowarki wszystkie typy klasa III dla 6 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu słuchu (aparat słuchowy);

 

11. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

-        cena – waga 100%

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36 II piętro, w terminie do dnia
      19.07.2013 r. do godz.13.30.

13. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania
       ofert.

14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
       09.07.2013 r.

 

Załączniki:
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

 

 

                                                                                             Daria Kurek

                                                                                             wz. Dyrektora PCPR w Świdnicy

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl