Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

"Droga do aktywności" - przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zamieszczone - 10.06.2013
Aktualności >>

ZAMAWIAJĄCY:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

 
ogłasza przetarg nieograniczony na
zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych
 (CPV 80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
 
 
1. Termin realizacji zamówienia –do 31 lipca 2013 r. .
 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl
 
Zamawiający umożliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej, którą można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36, II piętro.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, który spełnia warunki dotyczące:
 
3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2012 zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 
3.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednego treningu wyjazdowego w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie.
 
3.3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. dwóch trenerów na każdą grupę warsztatową, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, którzy przeprowadzili minimum trzy treningi w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją treningów i realizacją programu.
 
3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 2 do SIWZ).
 
4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
4.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do SIWZ;
 
4.2. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2013 zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
 
4.3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu przynajmniej jednego treningu wyjazdowego w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ;
 
4.4. wykaz osób przewidzianych do realizacji usługi tj. dwóch trenerów na każdą grupę warsztatową, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, którzy przeprowadzili minimum trzy treningi w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją treningów i realizacją programu.
 
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
5.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3 do SIWZ;
 
5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 
5.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
5.4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
5.5. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
 
6. W celu wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
6.1. szczegółowy konspekt zajęć zgodnie z pkt. 9.1.d SIWZ;
 
6.2. ilość osób przeszkolonych w ramach wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych w okresie od 01.01.2011 r. do 30.04.2013 r.;
 
6.3. oświadczenie wg załącznika nr 8 do SIWZ.
 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
8. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
 
9. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 
10. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 2.000,-zł.
 
11. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
  • cena – 60%
  • doświadczenie w organizacji szkoleń – 30%
  • liczba osób przeszkolonych – 10%
 
12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36 II piętro, w terminie do dnia 21.06.2013 r. do godz.13.30.
 
13. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.
 
14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2013 r.
 
 
Załączniki:
 
Lp. Nazwa załącznika  
  SIWZ pobierz dokument
1 Wzór oferty pobierz dokument
2 Oświadczenie spełnienia warunków art. 22 ust.1 ustawy Pzp pobierz dokument
3 Oświadczenie pobierz dokument
4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz dokument
5 pobierz dokument
6 Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pobierz dokument
7 Ilość osób przeszkolonych pobierz dokument
8 Oświadczenie pobierz dokument
9 Wzór umowy pobierz dokument
 
 
Beata Galewska
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl