Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zamieszczone - 27.11.2013
Aktualności >>
Treść zapytania ofertowego : [ kliknij ].
 
 
Szanowni Państwo,
                                                            
Dotyczy: „przeprowadzenia  na terenie powiatu świdnickiego 2 szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczychw łącznym wymiarze 45 godzin.”
 
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
Tel. 074/851-50-18 fax 074/851-50-11 e –mail: joanna.piechowicz@pcpr.swidnica.pl 
 
Dokonał modyfikacji w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym, w następującym zakresie:
 
1)    w rozdziale  II pkt.1 dodaje się następujące zapisy:
  • zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych uczestnikom,
  • przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
  • zapewnienie dla każdej grupy szkoleniowej dwóch przerw po 15 min. podczas, których Wykonawca zapewni uczestnikom kawę, herbatę i poczęstunek w formie ciastek.
 
2)    Zapisy określone w pkt.1 niniejszego pisma dodaje się w §4 umowy po ust.5.
 
Powyższe zmiany są obowiązujące dla Wykonawców, którzy zamierzają złożyć ważną ofertę cenową.
         
ZATWIERDZIŁ :
 
BEATA GALEWSKA
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy
 
Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl