Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Motyle z Dolnego Śląska

Zamieszczone - 11.10.2018
Aktualności >>

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "Arte" realizują projekt ukierunkowany na reintegrację społeczno-zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego.

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie osoby otrzymują:

  • opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju,
  • 6 miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie),
  • wsparcie coacha oraz animatora,
  • doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne),
  • udział w zajęciach Klubu Wolontariusza,
  • kurs kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia
  • (kurs wyjazdowy),
  • szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe).

Po zakończonym stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnić osobę na co najmniej 3 miesiące.

Warunkiem uczestniczenia w ścieżce wsparcia zawodowego jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zakwalifikowanej do III profilu wsparcia lub osoby biernej zawodowo: osoby bezdomnej, osoby wykazującej trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zamieszkującej obszary wiejskie, spełniającej definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby:
a) bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
b) wykazujące trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
c) uzależnione (alkoholizm lub narkomania),
d) zamieszkujące obszary wiejskie, spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Aktualnie realizowany jest nabór do czwartej z pięciu zakładanych grup projektowych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.fres.org.pl
 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl