Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych

Zamieszczone - 15.07.2013
Aktualności >>

Świdnica, 15 lipca 2013 r.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych i specjalistycznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wyżej określonego zamówienia publicznego:

 

Pytanie:

,,Czy wymagane jest jednocześnie złożenie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych?”

Odpowiedź:

Tak. Wymagane jest posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2013 zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

                                                                                                                   Beata Galewska

                                                                                                           Dyrektor Powiatowego Centrum

                                                                                                             Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl