Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zorganizownie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności

Zamieszczone - 02.06.2014
Aktualności >>

dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i  przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wyżej określonego zamówienia publicznego:

Dotyczy pkt. 8.1.c SIWZ - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu przynajmniej jednego szkolenia dla każdego zadania odrębnie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie:

,,Czy usługi wykazane wg załącznika mają dotyczyć zakresu zbliżonego do przedmiotu zamówienia dotyczącego tylko tematyki, czy też muszą to być wskazane usługi tylko wyjazdowe?”

 

Odpowiedź: Usługi wykazane wg załącznika nr 5 do SIWZ mają mieć formę wyjazdową, równoważną z przedmiotem zamówienia.

 

                                                                                                           Daria Kurek

 

                                                                                               wz. Dyrektora Powiatowego Centrum

                                                                                                    Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl