Praca

Ogłoszenie

Zamieszczone - 10.08.2018
Praca >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy poszukuje osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Świdnicy.

Warunki zatrudnienia:

1.Wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) osoba nie jest/ była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest/ była jej ograniczona ani zawieszona;

c)osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Forma zatrudnienia- umowa zlecenie,

3. Czas pracy- ustalony z rodzina zastępczą,

4. Zakres pracy

- pomoc w opiece nad dziećmi, zabawy i spacery z dziećmi, zaprowadzanie dzieci do przedszkola, szkoły, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w pracach porządkowych w domu rodziny zastępczej.

5. Wynagrodzenie

- stawka godzinowa: 13,70 zł.


Zgłoszenia – PCPR w Świdnicy, ul. Żeromskiego 6/8, tel. 74/857 45 23 lub pcpr@pcpr.swidnica.pl

Ostatnia zmiana: 28.08.2018 - 09:10

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl