Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Powiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Zamieszczone - 02.07.2013
Aktualności >>
ZFP.502.10.2013
Świdnica, 02.07.2013 r.
 
 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych, wpłynęły 2 oferty.
 
            Nazwę Wykonawców, którzy złożyli oferty i ich adresy zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium:
 
Cena
Liczba punktów
w kryterium:
 
Doświadczenie w organizacji szkoleń
Liczba punktów
w kryterium:
  
Liczba osób przeszkolonych
Łączna ilość przyznanych punktów
 
 
1
Centrum Szkolenia
i Psychoterapii
CATERINA Sp. z o.o.
ul. Westerplatte 72/221
58-100 Świdnica
 
 
40,82
 
 
30,00
 
 
10,00
 
 
80,83
 
 
2
HILLS-CONSULTING
Tomasz Antosiak
ul. Słowackiego 6e/9
59-500 Złotoryja
 
 
60,00
 
 
12,50
 
 
4,87
 
 
77,37
 
W powyższym postępowaniu została wybrana ofertę nr 1 jako ofertę najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu i SIWZ.
 
            Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie
i przeprowadzenie wyjazdowych grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych zostanie zawarta w dniu 03.07.2013 r., zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
wz. Dyrektora PCPR w Świdnicy
Daria Kurek
 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl