Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Projekty Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Zamieszczone - 02.01.2019
Aktualności >>

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt pn. „ Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” oraz projekt pn. „Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”.
Zapoznaj się z informacjami oraz celami i działaniami prowadzonymi w tych przedsięwzięciach. Być może to ty jesteś ich odbiorcą.

„ Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”

Czym się zajmujemy?

Naszą misją jest wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz łączenie tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Nasze działania skierowane są zarówno do grup nieformalnych – jak i organizacji działających od wielu lat. Dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. W Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej (DOWES) wspomagamy tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), wspieramy inicjatywy nieformalnych grup oraz zapewniamy pomoc dla już istniejących PES i PS. Dzięki temu umożliwiamy w szczególności osobom wykluczonym  powrót na rynek pracy, przez co przeciwdziałamy ich marginalizacji i dalszemu wykluczeniu społecznemu. Dążymy do ekonomizacji PES (stowarzyszeń, fundacji) – by tworzyły miejsca pracy i prowadziły działalność odpłatną i gospodarczą. Wspieramy również samorządy w zakresie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień, pokazujemy dobre praktyki oraz pomagamy w rozwoju trzeciego sektora poprzez działania animacyjne.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

    Pomoc w uruchomieniu działalności odpłatnej i gospodarczej – poprzez organizację szkoleń, cykli warsztatów oraz ukazywanie dobrych praktyk;

    Organizowanie konferencji, wykładów i spotkań branżowych – w celu poszerzenia sieci kontaktów i pomoc w dotarciu do beneficjentów i partnerów;

    Organizacja wizyt studyjnych – mających na celu ukazanie konkretnych przykładów działających podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;

    Wsparcie finansowe – w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącej lub nowej organizacji pozarządowej. Dotacja wynosi średnio 20.000 złotych na jedno utworzone miejsce pracy, zaś maksymalnie do 130.000 złotych na organizację.

    Organizacja szkoleń i warsztatów w tematach:

-zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych;

-zagadnienia związane z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

-kadry i finanse w organizacji pozarządowej, metody pozyskiwania środków;

-szkolenia miękkie np.: komunikacja, asertywność, budowanie zespołu, rozwiazywanie konfliktów;

 Przykłady działań:

    Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – 3-dniowe szkolenie wyjazdowe  mające na celu rozwój kompetencji liderskich wśród przedstawicieli lokalnych środowisk i osób działających w organizacjach pozarządowych na polu Ekonomii Społecznej;

    Cykl Szkoleniowy „Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych” – seria warsztatów poszerzających wiedzę o działalności odpłatnej w organizacjach pozarządowych, połączonych z wizytami studyjnymi we Wrocławskich spółdzielniach socjalnych;

    Wykład profesora Tomasza Arciszewskiego z George Mason University dotyczący zastosowania kreatywnych i innowacyjnych metod zarządzania w Przedsiębiorstwach Społecznych;

    Warsztaty z zakresu kadr i księgowości podnoszące kompetencje członków NGO;

    Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat ilustrująca praktyczny wymiar działania przedsiębiorstwa społecznego;

    Przyznanie ponad 30 dotacji na utworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych, fundacjach i stowarzyszeniach na terenie działania DOWES.

Wsparcie w ramach DOWES oferowane jest bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Telefon : 71 796 30 00

e-mail: dowes@rcwip.pl

www: wroclaw.owes.pl

Biuro: ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław ( wejście od strony ulicy Świdnickiej)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

 

„Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Oferujemy płatne staże połączone z możliwością odbycia kursów przygotowujących oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo – zapewniamy doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży, szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych – a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia  lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych  (ponad 1600 zł netto miesięcznie),  z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

    powyżej 15 roku życia,

    zamieszkujące obszar Dolnego Śląska,

    zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (III profil pomocy),

  bierne zawodowo, co do których występuje jeszcze jedna przesłanka powodująca zagrożenie wykluczeniem społecznym, tzn. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, choroba psychiczna itd.

WYSOCE PREMIOWANE JEST ZGŁOSZENIE OSOBY WRAZ Z DEKLARACJĄ PODMIOTU DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA JEJ NA STAŻ

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość odbyć staż w tzw. podmiotach ekonomii społecznej – a więc m.in. spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, fundacjach, centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej. Zakres obowiązków i tematyka stażu zostaną ustalone między Uczestnikiem, Instytucją Przyjmującą na staż oraz naszym biurem.

 W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie uczestnicy otrzymują:

   Płatny, 3-miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości ponad 1600 netto miesięcznie);

    Indywidualny Plan Rozwoju,  opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i    doradcą zawodowym;

    Udział w warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji

    Udział w warsztatach stacjonarnych:

    ABC poszukujących pracy – w tym tworzenie CV, autoprezentacja;

    Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;

    Podmioty ekonomii społecznej;

    Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne);

    Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym ( np. grafika komputerowa, obsługa maszyn, zarządzanie projektami – szkolenia do 1000 zł/osobę);

    Możliwość podjęcia pracy po zakończeniu okresu stażu.

KONTAKT:

71 796 30 00

agnieszka.olejarz@rcwip.pl

aleksandra.rak@rcwip.pl

lub w naszej siedzibie na ulicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl