Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Przetarg nieograniczony na zorganizownaie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 27.05.2014
Aktualności >>

ZAMAWIAJĄCY:      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

                            ul. Wałbrzyska 15

                            58-100 Świdnica

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu „Droga do Aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(CPV 80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,

       85.31.23.20-8 - usługi doradztwa)

 

1. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1:  28 - 29 czerwca 2014 r. (2 dni)

Zadanie nr 2:  30 czerwca – 4 lipca 2014 r (5 dni)

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl

Zamawiający umożliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej, którą można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36, II piętro.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, który spełnia warunki dotyczące:

 

3.1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

3.2.        Posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednego szkolenia dla każdego zadania odrębnie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie.

3.3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a)    Warunek zostanie uznany za spełniony dla zadania Nr 1, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.  jeden trener na każdą grupę warsztatową, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, który przeprowadził minimum trzy szkolenia w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu.

Warunek zostanie uznany za spełniony dla zadania Nr 2 jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.  jeden trener na każdą grupę warsztatową, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, który przeprowadził minimum trzy szkolenia w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu oraz jedna osoba na każdą grupę warsztatową do przeprowadzenia bloku tematycznego – warsztaty z doradcą zawodowym – tj. osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie – o kierunku doradztwo zawodowe lub pokrewne lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego lub licencję doradcy zawodowego, która posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat min. 100 h grupowych warsztatów z  doradztwa zawodowego.

3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 2 do SIWZ).

 

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

4.1.    oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do SIWZ;

4.2.    aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);

4.3.   wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu przynajmniej jednego szkolenia dla każdego zadnia odrębnie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ;

4.4.    wykaz osób przewidzianych do realizacji usługi, tj.:

- dla zadania nr 1 - jeden trener na każdą grupę warsztatową, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, który przeprowadził minimum trzy szkolenia w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu.

- dla zadania nr 2 - jeden trener na każdą grupę warsztatową, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne bądź pokrewne lub ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii bądź pokrewne, który przeprowadził minimum trzy szkolenia w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (każda z osób) oraz jedną osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu oraz jedna osoba na każdą grupę warsztatową do przeprowadzenia bloku tematycznego – warsztaty z doradcą zawodowym – tj. osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie – o kierunku doradztwo zawodowe lub pokrewne lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego lub licencję doradcy zawodowego, która posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat min. 100 h grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego.

 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

5.1.   oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3 do SIWZ;

5.2.   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.4.   aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.5.    oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

 

6. W celu wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego oferta musi zawierać następujące dokumenty:

6.1. szczegółowy konspekt zajęć zgodnie z pkt. 9.1.d SIWZ;

6.2. ilość osób przeszkolonych w ramach szkoleń w zakresie zbliżonym do przedmiotu umowy w okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2014 r.;

6.3. oświadczenie wg załącznika nr 8 do SIWZ.

 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

8. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

9.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań określonych niżej:

- Zadanie nr 1 – "Trening - Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”

- Zadanie nr 2 - „Szkoła Aktywności”

 

10. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości

- dla zadania nr 1 - 500,-zł,

- dla zadnia nr 2 – 1.000,-zł.

 

11. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

-        cena – 60%

-        doświadczenie w organizacji szkoleń – 30%

-        liczba osób przeszkolonych – 10%

 

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 36 II piętro, w terminie do dnia 06.06.2014 r. do godz.13.30.

 

13. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

 

14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2014 r.

 

 

Załączniki:
 
Lp. Nazwa załącznika  
  SIWZ pobierz dokument
1 Wzór oferty pobierz dokument
2 Oświadczenie spełnienia warunków art. 22 ust.1 ustawy Pzp pobierz dokument
3 Oświadczenie pobierz dokument
4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz dokument
5 pobierz dokument
6 Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pobierz dokument
7 Ilość osób przeszkolonych pobierz dokument
8 Oświadczenie pobierz dokument
9 Wzór umowy pobierz dokument
 
 
Beata Galewska
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy
Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl