Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Uwaga studenci!

Zamieszczone - 06.03.2014
Aktualności >>

Rozpoczynamy pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł II).
Termin składania wniosków w pierwszym cyklu: do 30 marca 2014 r.

Wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
 
W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
  1. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,- zł
  3. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000,- zł.
 
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
 
Dodatek na pokrycie kosztów nauki może być zwiększony – co najmniej o 200,- zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
 
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 
Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:
  1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
        STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,
        STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,
        Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Do ww. limitu 20 semestrów wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, do których zaliczamy: naukę w szkole policealnej, naukę w kolegium (pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych), naukę w szkole wyższej, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
  1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014r. form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów.
  2. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
 
Przypominamy również, że:
- dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
- kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana,
- dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,
- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowanie) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
 
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pfron.org.pl
 
Druki do pobrania:
Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl