Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej

Zamieszczone - 10.06.2013
Aktualności >>
 
Zapytanie ofertowe
 
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 
I. Zamawiający
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
 
przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Usługą.
(CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
 
1.1.Specyfika głównych wymagań Usługi:
 
1) Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej w wymiarze do 300 godzin zegarowych;
2)   Terapia odbywać się winna na terenie miasta Świdnica, w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.
3)   Miejsce prowadzonej terapii winno być pozbawione barier architektonicznych i być dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.    
4)    Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.:
 
 • sporządzenie wstępnego harmonogramu zawierającego m.in. propozycję terminów przeprowadzenia terapii wraz z godzinami dostępności Wykonawcy,
 • dokumentowanie prowadzonych działań za pomocą karty usługi lub innego dokumentu potwierdzającego realizację Usługi w danym dniu i godzinie, zawierającej datę, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika projektu,
 • sporządzenie wykazu osób, które uczestniczyły w terapii wraz z wykazem godzin i dni w których osoba była obecna i nieobecna,
 • sporządzenie raportu końcowego po zrealizowanej terapii z uwzględnieniem poziomu motywacji i postawy uczestnika terapii oraz rezultatów projektu min. wzmocnienie umiejętności społecznych, wzmocnienie wiary we własne umiejętności. 
Dokumentacja winna być oznaczona logotypami Unii Europejskiej, Kapitału Ludzkiego oraz zawierać informację ,,Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL zawartymi na stronie http://www.pokl.dwup.pl w zakładce zasady promocji PO KL.
 
5)      Forma współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna;
6)      wymagane kwalifikacje Wykonawcy:
 
osoby, które będą przeprowadzały indywidualną terapię psychologiczną muszą legitymować się ukończeniem studiów wyższych na kierunku psychologii lub pedagogiki z min. 10 letnim własnym doświadczeniem w pracy indywidualnej z klientami oraz ukończonymi min. trzema dłuższymi formami szkolenia (min. 150 godzin każde), dające umiejętności prowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej.
 
1.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
1.3. Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot.
 
III. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.
 
 1. wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
 2. wstępny harmonogram realizacji zamówienia wraz z wskazaniem miejsca 
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 
 
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Katarzyna Skrzypek pod nr tel. 074/851-50-27 faks: 074/851-50-11,  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl
2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00.
 
VI. Miejsce składania oferty cenowej
 
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 19 czerwca 2013 r. do godz. 8:00
 
VII. Opis sposobu obliczania ceny
 
 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie– z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 
VIII. Informacje dodatkowe
 
 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według kryteriów:
a) cena – 100 %
 
 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami pobierz

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl