Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu DROGA DO AKTYWNOŚCi

Zamieszczone - 22.05.2014
Aktualności >>

ZFP.502.6.2014

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.      Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Usługą.

(CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.1.Specyfika głównych wymagań Usługi:

1)    Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej w wymiarze do 200 godzin zegarowych;

2)   Praca z klientem (uczestnikiem projektu) w oparciu o pracę na zasobach klienta, skoncentrowana na osiąganiu celu, na możliwości zmiany, rozwiązaniu problemu, przezwyciężenie kryzysu, pomoc w identyfikowaniu zrozumieniu i modyfikacji systemu przekonań klienta; rozwój kompetencji społecznych.  

3)    Średnia liczba godzin na jednego uczestnika terapii – 20 godzin zegarowych.

4)  Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:30

5)    Uczestnicy projektu – osoby niepełnosprawne m.in. z dysfunkcją narządu słuchu, mowy, ruchu, z choroba psychiczną oraz opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, zakłady poprawcze, młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6)    Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.:

-       sporządzenie wstępnego harmonogramu zawierającego m.in. propozycję terminów przeprowadzenia terapii wraz z godzinami dostępności Wykonawcy,

-       dokumentowanie prowadzonych działań za pomocą karty usługi lub innego dokumentu potwierdzającego realizację Usługi w danym dniu i godzinie, zawierającej datę, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika projektu,

-       sporządzenie wykazu osób, które uczestniczyły w terapii wraz z wykazem godzin i dni w których osoba była obecna i nieobecna,

-       sporządzenie raportu końcowego po zrealizowanej terapii z uwzględnieniem poziomu motywacji i postawy uczestnika terapii oraz rezultatów projektu min. wzmocnienie umiejętności społecznych, wzmocnienie wiary we własne umiejętności.

7)      Forma współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna;

8)      O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie wymagane psychologiczne z min. 3 letnim własnym doświadczeniem w pracy indywidualnej z klientami oraz ukończonymi min. trzema dłuższymi formami szkolenia (min. 150 godzin każde), dające umiejętności prowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej.

 

1.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.3. Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na  potwierdzenie spełnienia wymagań.

 1. wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia według załącznika nr 3 do oferty cenowej,
 2. wstępny harmonogram realizacji zamówienia,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Katarzyna Skrzypek pod nr tel. 074/851-50-27 faks: 074/851-50-11,  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00.

 

VI. Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 30 maja 2014 r. do godz. 10:00

 

VII.  Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII.    Informacje dodatkowe

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według kryteriów: cena – 100 %
 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa.
 2. Wykaz osób.
 3. Projekt umowy.

                                                                                                  ZATWIERDZIŁ 

                                                                                              w dniu 21 maja 2014 r.

                                                                                                   Beata Galewska

                                                                                              ………………………………….

                                                                                            Dyrektor PCPR w Świdnicy

 

  

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl