Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej pochodzących z terenu powiatu świdnickiego w formie treningu umiejętności wychowawczych

Zamieszczone - 24.10.2013
Aktualności >>

 


Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.      Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel. 074 851 50 10, faks 074 851 50 11, e-mail: daria.kurek@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej pochodzących z terenu powiatu świdnickiego w formie treningu umiejętności wychowawczych

(CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

 

II.     Opis przedmiotu zamówienia:

 

Specyfika głównych wymagań:

 1. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w formie treningu umiejętności wychowawczych (zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącymi załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie):

a) w formie zajęć grupowych w wymiarze 33 h w terminie od 6 listopada do 20 grudnia 2013r.,

b) ustala się, że zajęcia grupowe prowadzone będą w systemie godzin dydaktycznych.

 

 1. Zajęcia odbywać się będą na terenie Powiatu Świdnickiego, w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sporządzenie wstępnego terminarza,

- opracowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w formie treningu umiejętności wychowawczych,

- dokumentowanie prowadzonych zajęć zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącymi załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 • sporządzenie raportu końcowego po zrealizowanych działaniach,
 • prowadzenie ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz instytucjami istotnymi dla realizacji zadania.
 1. Forma współpracy z Wykonawcą: umowa zlecenie.
 2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy:

Jedna osoba, która ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, mająca udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

    6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań (o ile dotyczy):

 

 1. Wykaz osób (zgodne z treścią zał. nr 2),
 2. Wykaz programów zgodnie z zał. nr 3,
 3. Wstępny terminarz realizacji zajęć,
 4. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Daria Kurek pod nr tel. 074 851 50 24, Faks: 074 851 50 11, e-mail: daria.kurek@pcpr.swidnica.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy PCPR w Świdnicy tj.: od 7.15 do 15.15

 

VI. Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 4 listopada 2013r. do godz.12.00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto za 1h zajęć grupowych.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich słownie i cyfrowo – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Ofertę cenowa należy złożyć w formie: pisemnej, faksem, lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za 1h zajęć grupowych oraz największą liczbę przeprowadzonych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w formie grupowej w okresie ostatnich trzech lat.
 6. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej to:

 

- Najniższa łączna cena za przeprowadzenie zajęć grupowych – 50 pkt,

- Największa liczba przeprowadzonych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w formie grupowej – 50 pkt

 

Pozostałe oferty cenowe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów za każde z wyżej wymienionych kryteriów.

Punkty w każdym z kryteriów zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa łączna ilość punktów za oba kryteria decyduje o wygraniu zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 

 1. Oferta cenowa

 2. Wykaz osób

 3. Wykaz programów

 4. Projekt umowy.

                                             ZATWIERDZIŁ:

            

           Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl