Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie artykułów reklamowych promujących projekt "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 04.09.2013
Aktualności >>

Świdnica, dnia 04 września 2013 r.

 ZFP. 502.15.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.    Zamawiający: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

 tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11 

 e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

wykonanie i dostarczenie artykułów reklamowych promujących projekt systemowy „DROGA DO AKTYWNOŚCI” (II etap) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do projektu umowy.

                                                                    

(CPV – 30.19.21.21-5 – długopisy kulkowe,

          39.22.11.21-1 –  filiżanki

          22.81.50.00-6 – notatnik,

          18.93.60.00-9 – torby włókiennicze)

                                    

II.        Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Specyfika głównych wymagań Usługi:

a) zakres usługi obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych o specyfikacji i ilości określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy.

b) termin realizacji usługi: do 18 października 2013 r.

c) wymiar pracy: umowa cywilno - prawna.

2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na   

        potwierdzenie spełnienia wymagań.

  1. Wypełniony załącznik nr 1 do umowy
  2. Projekt/wizualizacja artykułów promocyjnych wraz z opisem

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
      przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V.     Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Anna Witek pod nr tel. 074/851-50-19 Fax: 074/851-50-11, e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.15 do 15.15

 

VI.     Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową, załącznik nr 1 do umowy, wizualizacje/fotografie artykułów wraz z opisem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do 11 września 2013 r.

 

VII.      Opis sposobu obliczania ceny

1. W celu obliczenia ceny za wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 6 i 7 zestawienia rzeczowo-cenowego (załącznik nr 1 do umowy)

2. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która musi być identyczna z łączną wartością, wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego oraz podać wysokość stawki VAT.

3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.    Informacje dodatkowe

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika nr 1 – oferta cenowa.

2.  Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.

4.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5.  Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

7. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

1.  Oferta cenowa,

2.  Projekt umowy,

3. Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie finansowo-rzeczowe.

                                                                       

                                                                                     ZATWIERDZIŁ                    

                                                                                     w dniu 04 września 2013 r.

                                                                                                                                                                                                                                              Beata Galewska

                                                                                     Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

                                                                                     Rodzinie w Świdnicy

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl