Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursow prawa jazdy

Zamieszczone - 08.07.2014
Aktualności >>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.         Zamawiający: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

 tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11  e-mail:  biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (z podziałem na 5 zadań) dla uczestników projektu systemowego ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na dowolną ilość niżej wyszczególnionych zadań:

 

a)      ZADANIE NR 1 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 25 osób,

b)      ZADANIE NR 2 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 1 osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu – kończyny dolne (trudności w poruszaniu się),

c)      ZADANIE NR 3 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 1 osoby na terenie miasta Jawor;

d)      ZADANIE NR 4 - kurs prawa jazdy kat. ,,C” dla 2 osób;

e)      ZADANIE NR 5 – kurs prawa jazdy „C” wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 1 osoby.

                                                           

II.        Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      Specyfika głównych wymagań Usługi:

a)  przygotowanie uczestnika do egzaminu na prawo jazdy kat. „B” lub „C“ w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 5.09.2012 r. poz. 995 ze zm.) oraz w przypadku zadania nr 5 do egzaminu uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z dnia 2.04.2010 r. nr 53, poz. 314).

b)  przygotowanie uczestnika do egzaminu (zajęcia teoretyczne i praktyczne) na prawo jazdy oznacza, doprowadzenie uczestnika do zaliczenia egzaminu wewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli Uczestnik nie zda egzaminu wewnętrznego za pierwszym razem, egzamin jest powtarzany (do 3 podejść). Wykonawca na swój koszt przeprowadza egzaminy wewnętrzne. W przypadku zadania Nr 5 w części dotyczącej kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej szkolenie obejmuje również opłatę za pierwszy egzamin państwowy.

c)   przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz badań psychotechnicznych dla osób, wobec których lekarz po badaniach wstępnych stwierdzi konieczność ich przeprowadzenia,

d)   zapewnienie materiałów do nauki jazdy,

e)  ubezpieczenie uczestników szkolenia na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

 

2)    Uczestnikami projektu są osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, młodzież w wieku od 18 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne; w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub zatrudnione lub nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

3)    Termin realizacji zamówienia – do 5 grudnia 2014 r. Dokładny termin rozpoczęcia i prowadzenia kursów Zamawiający ustali z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu postępowania.

4)    Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na placu manewrowym odbywać się będą na terenie miasta Świdnica (dla zadania nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5) i na terenie miasta Jawora (dla zadania nr 3) w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę; zajęcia teoretyczne winny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20:00.

5)    Forma współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna;

6)    O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

a)  posiadania uprawnień do wykonania zamówienia, tj. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

b)  posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnego z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz spełnienia wymogów jak w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r. , poz. 31);

c)  posiadania doświadczenia zawodowego wyrażającego się wykonaniem co najmniej jednego kursu na prawo jazdy kat. B i/lub C i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, dla każdego zadania którego oferta dotyczy, w okresie ostatnich 3 lat z potwierdzeniem, że usługa została wykonana należycie,

d)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. osobami, które przeprowadziły co najmniej 3 kursy prawa jazdy kat. B i/lub C i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, dla każdego kursu, którego oferta dotyczy oraz osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją kursów i realizacją programu merytorycznego,

 

7)   Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

8)   Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na  potwierdzenie spełnienia wymagań.

 1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
 2. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 3. wykaz wykonanych usług,
 4. wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
 5. wstępny harmonogram realizacji zamówienia,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 7. oświadczenie wg zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V.   Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Witek pod nr tel. 074/851-50-19 faks: 074/851-50-11, e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00.

VI.    Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 12.00

VII.  Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę netto, brutto
  za przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla jednej osoby oraz łączną wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta cenowa.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII.  Informacje dodatkowe

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według kryteriów:

        a) cena – 100 %

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa,
 2. Wykaz osób,
 3. Wykaz usług,
 4. Oświadczenie,
 5. Projekt umowy.

                                                                                                                ZATWIERDZIŁ 

                                                                                                    

                                                                                                              w dniu 8 lipca 2014 r.

                                                                                            Beata Galewska                                                             

                                                                                                            Dyrektor PCPR w Świdnicy


Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl