Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI”

Zamieszczone - 11.07.2013
Aktualności >>

 

Świdnica, dnia 10 lipca 2013 r

ZFP. 502.12.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11 

e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, młodzież w wieku od 18 do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne; w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub zatrudnione lub nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na dowolną ilość niżej wyszczególnionych zadań:

 

a) ZADANIE NR 1 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 17 osób pełnosprawnych,

b) ZADANIE NR 2 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 10 osób niepełnosprawnych,

z następującymi dysfunkcjami: narządu słuchu (aparat słuchowy), narządu ruchu – kończyny dolne (trudności w poruszaniu się) lub górne (niedorozwój lewej ręki),

c) ZADANIE NR 3 - kurs prawa jazdy kat. ,,B” dla 1 osoby pełnosprawnej na terenie miasta Jawor,

d) ZADANIE NR 4 - kurs prawa jazdy kat. ,,C” dla 2 osób niepełnosprawnych

w tym z dysfunkcją narządu ruchu.

                                                          

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)  Specyfika głównych wymagań Usługi:

a)  przygotowanie uczestnika do egzaminu (zajęcia teoretyczne i praktyczne) na prawo jazdy kat. „B” i/lub „C“, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa   i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z dnia 5.09.2012 r. poz. 995 ze zm.),

b) przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz badań psychotechnicznych dla osób, wobec których lekarz po badaniach wstępnych stwierdzi konieczność ich przeprowadzenia,

c) zapewnienie materiałów do nauki jazdy,

d) ubezpieczenie uczestników szkolenia na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

2) Zadaniem Wykonawcy będzie m.in.:

a) Przedłożenie programu kursu zawierającego w szczególności: nazwę i zakres kursu, czas trwania i sposób jego organizacji, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzania efektów kursu.

b) Prowadzenie dokumentacji przebiegu kursu, obejmującej w szczególności: kartę przeprowadzanych zajęć, ankiety ewaluacyjne, dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych.

c) Przekazanie w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu:

- oryginałów list obecności osób skierowanych,

- dziennika zajęć edukacyjnych,

- imiennego wykazu skierowanych osób, które ukończyły/nie ukończyły kurs/szkolenie,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń lekarskich stwierdzających istnienie przeciwwskazań zdrowotnych/brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w przedmiotowym kursie/szkoleniu,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń oraz/lub innych dokumentów świadczących o ukończeniu kursu/szkolenia, a w przypadku nieukończenia kursu/szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie z uwzględnieniem ilości godzin odbytego kursu/szkolenia,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii kart przeprowadzonych zajęć, imiennego wykazu osób, potwierdzającego otrzymanie materiałów szkoleniowych z uwzględnieniem ilości oraz rodzaju otrzymanych materiałów,

- wypełnionych przez skierowane osoby ankiet oceny kursu/szkolenia, udostępnionych przez Zamawiającego,

- raportu końcowego wraz z płytą CD/DVD zawierającą zdjęcia z monitoringu, o którym mowa w punkcie II.2) lit. h.

d) Zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy, w tym co najmniej: podręcznik ABC kierowcy lub równoważny, kodeks ruchu drogowego, zeszyt ćwiczeń z pytaniami egzaminacyjnymi w formie testów, płytę (CD) z testami egzaminacyjnymi, artykuły piśmiennicze.

e) Oznaczenia dokumentacji prowadzonych działań, materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, zaświadczeń o ukończeniu kursu/szkolenia oraz pomieszczeń, w których będą się odbywały kursy/szkolenia. Oznaczenia winny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dostępne są na stronie internetowej http://www.pokl.dwup.pl.

f) Przedłożenie raportu końcowego ze zrealizowanego kursu/szkolenia uwzględniającego wyniki ankiet oraz osiągnięte rezultaty, mając na uwadze cel szkolenia/kursu - podwyższenie i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

g) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o absencji uczestników kursu/szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa w czasie jego trwania a także innych okoliczności mających wpływ na realizację programu kursu/ szkolenia.

h) Prowadzenie monitoringu i ewaluacji, w tym przeprowadzenie ankiet oceny kursu/szkolenia, udostępnionych przez Zamawiającego. W ramach monitoringu kursu/szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdjęć w trakcie prowadzonych zajęć oraz przekazania tych zdjęć zapisanych w formacie cyfrowym na płycie CD lub DVD Zamawiającemu.

i) Wykonawca, na potrzeby realizacji kursów jak wyżej, zobowiązuje się zapewnić odpowiednią salę szkoleniową do prowadzenia zajęć oznaczoną plakatami udostępnionymi przez Zamawiającego i/lub emblematami wskazującymi na wkład Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc i stolików.

j) Ochrona danych osobowych skierowanych uczestników kursu/szkolenia oraz wszelkich informacji, których, w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie tożsamości tych osób, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).

k) Usługa przeprowadzenia kursu jak i pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia, powinny być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkoleń, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.

l) Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.

 

3) Termin realizacji zamówienia – do 9 grudnia 2013 r. Dokładny termin rozpoczęcia i prowadzenia kursów Zamawiający ustali z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu postępowania. Zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Świdnica (dla zadania nr 1, nr 2 i nr 4) i na terenie miasta Jawora (dla zadania nr 3) w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę; od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20:00.

4) Forma współpracy z Wykonawcą: umowa cywilno-prawna;

5) O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonania zamówienia, tj. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2012, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

b) posiadania doświadczenia zawodowego wyrażającego się wykonaniem co najmniej jednego kursu na prawo jazdy kat. B i/lub C, dla każdego zadania którego oferta dotyczy, w okresie ostatnich 3 lat z potwierdzeniem, że usługa została wykonana należycie,

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. osobami, które przeprowadziły co najmniej 3 kursy prawa jazdy kat. B i/lub C, dla każdego kursu, którego oferta dotyczy oraz osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją kursów i realizacją programu merytorycznego,

 

6) Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

7) Zamawiający dopuszcza złożenie wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.

 1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wraz z oświadczeniem o przedłużeniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2013, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
 2. wykaz wykonanych usług,
 3. wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
 4. wstępny harmonogram realizacji zamówienia,
 5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 6. oświadczenie wg zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Katarzyna Skrzypek pod nr tel. 074/851-50-27 faks: 074/851-50-11, e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00.

VI. Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę netto, brutto
  za przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla jednej osoby oraz łączną wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta cenowa.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII.  Informacje dodatkowe

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według kryteriów:

        a) cena – 100 %

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Załącznik nr 1 do oferty cenowej - Wykaz osób,
 3. Załącznik nr 2 do ofery cenowej - Wykaz usług,
 4. Załącznik nr 3 do oferty cenowej - Oświadczenie,
 5. Załącznik Nr 4 do oferty cenowej - Projekt umowy.

                                                                                                           

                                                                                                                     ZATWIERDZIŁ 

                                                                                                    

                                                                                                                w dniu 11 lipca 2013 r.

                                                                                                                     Beata Galewska                                

                                                                                                                Dyrektor PCPR w Świdnicy

 

 

 

 

 

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl