Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć reahabilitacyjnych dla uczestników projektu "Droga do Aktywności"

Zamieszczone - 18.07.2013
Aktualności >>

Świdnica, dnia 18 lipiec 2013 r.

 

ZFP.502.14.2012

 

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze 12 dni dla 24 uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym 1 opiekun osoby niepełnosprawnej stanowiący w projekcie otoczenie osoby niepełnosprawnej, 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, 1 osoba mająca trudności w poruszaniu się), zwanego dalej Usługą.

(CPV – 85.31.25.00-4 – usługi rehabilitacyjne)

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Specyfika głównych wymagań Usługi:

1) zorganizowanie zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, obejmujących:

a) badania lekarskie (wstępne i końcowe),

b) całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,

c) zabiegi lecznicze – co najmniej 3 zabiegi dziennie indywidualnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia i rodzaju dysfunkcji tych osób (łącznie 30 zabiegów na osobę),

d) możliwość skorzystania z basenu i/lub sauny,

e) grupowe warsztaty psychoedukacyjne/edukacja zdrowotna - min. 3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne w czasie trwania zespołów,

f) organizację co najmniej dwóch działań integracyjnych, m.in. wieczorek zapoznawczy lub pożegnalny, wycieczka;

2) transport: przejazd grupy na miejsce pobytu i jej powrót w dniu zakończenia usługi na trasie ze Świdnicy do miejsca wyjazdu i z powrotem autokarem klasy turystycznej, z uwzględnieniem 2 osób mających trudności w poruszaniu się (w tym osoba na wózku inwalidzkim).

3) ubezpieczenie uczestników zespołu od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wariancie dostosowanym do specyfiki i charakteru wyjazdu, od dnia rozpoczęcia pobytu do jego zakończenia;

4) zakwaterowanie w ośrodku pozbawionym barier architektonicznych w jedno lub dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym z zimną i ciepłą wodą (umywalka, prysznic, WC), wyposażonych w TV oraz czajnik bezprzewodowy; w przypadku osób mających trudności w poruszaniu się, pokoje winny być pozbawione barier architektonicznych. Każdy pokój musi być wyposażony w oddzielne łóżko dla każdej osoby.

5) całodzienne wyżywienie: śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu (w tym minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo, napoje gorące, soki, woda, owoce, warzywa), obiad dwudaniowy z deserem wraz z napojami do obiadu, co najmniej jedna przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, soki, ciasta, owoce. Zapewnienie uczestnikom w dniu przyjazdu II śniadania, a w dniu odjazdu obiadu;

6) uiszczenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka;

7) zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową organizację pobytu, w tym osobę do nadzoru   oraz odpowiednie zaplecze kadry medycznej. Osoby, które będą przeprowadzały warsztaty psychoedukacyjne winny legitymować się doświadczeniem w zakresie prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

8) Wykonanie usługi wg specyfikacji jak wyżej dotyczy 24 uczestników zespołu, w tym 1 opiekuna osoby niepełnosprawnej stanowiącej w projekcie otoczenie osoby niepełnosprawnej.  

9) Termin realizacji usługi: od 12 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

10) Obiekt winien się znajdować na terenie Polski, zaplecze rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz stołówka winny znajdować się bezpośrednio przy bazie noclegowej.

11) Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru ośrodków, o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 230 poz. 1694) oraz winien być przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak: choroby neurologiczne, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby psychiczne, zaburzenia głosu i mowy, dysfunkcja narządu ruchu kończyn górnych i dolnych; ośrodek bez barier architektonicznych;

12) dokumentowania przeprowadzonej usługi m.in. za pomocą:

a) kart badania wstępnego określających rodzaj, ilość zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, na każdego uczestnika zespołu,

b) indywidualnej karty zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, określające wykaz zajęć w których każda z osób uczestniczyła, liczbę godzin, własnoręczny podpis osoby w niej uczestniczącej,

c) wykazu osób które zakończyły/nie zakończyły zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,

d) wykazu osób uczestniczących/nie uczestniczących w grupowych warsztatach psychoedukacyjnych z podziałem na godziny i tematykę prowadzonych zajęć wraz z listą obecności osób uczestniczących,

e) innej dokumentacji powstałej podczas zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,

f) ankiet oceniających realizacje zadania udostępnionych przez Zamawiającego,

g) raportu końcowego z przeprowadzonych zespołów z uwzględnieniem poziomu wytrwałości i postaw uczestników zespołu, wyników i analizy ankiety oceniającej realizacje zadania oraz wskazaniem osiągnięcia celów projektu „DROGA DO AKTYWNOŚCI” oraz rezultatów mając na uwadze aktywizację zdrowotną i społeczną.

 

1.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.

 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 230 poz. 1694),

3) program realizacji zadania zawierający szczegółowy harmonogram zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,

4)  program grupowych warsztatów psychoedukacyjnych

5) wykaz osób przewidzianych do realizacji warsztatów wraz z osobą do nadzoru zadania, jak w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz osób.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

           Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Anna Witek pod nr tel. 074/851-50-19 faks: 074/851-50-11,  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00

VI. Miejsce składania oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 29 lipca 2013 r. do godz. 12:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić ceny jednostkowe netto i brutto oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII.  Informacje dodatkowe

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według kryteriów:

         a) cena – 100 %

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa.
 2. Załącznik nr 1 do oferty cenowej - Wykaz osób.
 3. Załącznik nr 2 do oferty cenowej - Projekt umowy.                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                               ZATWIERDZIŁ 

                                                                                                 

                                                                                                            w dniu 18 lipca 2013 r.

                                                                                                                Beata Galewska

                                                                                             

                                                                                                           Dyrektor PCPR w Świdnicy

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl