Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zorgaznizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo

Zamieszczone - 17.07.2014
Aktualności >>

ZFP.502.15.2014

 

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.    Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Adres do korespondencji: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,

tel.  074/851-50-27, 074/851-50-19   faks    074/851-50-11  e-mail: biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl

 

            zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w wymiarze 12 dni dla 15 uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Usługą.

(CPV – 85.31.25.00-4 – usługi rehabilitacyjne)

 

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.1.Specyfika głównych wymagań Usługi:

1)  Zorganizowanie zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, obejmujących:

a)   badania lekarskie (wstępne i końcowe),

b)   całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,

c) zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne – co najmniej 3 zabiegi dziennie - indywidualnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia i rodzaju dysfunkcji tych osób,

d)  organizację co najmniej czterech działań integracyjnych, m.in. wycieczka do okolicznych atrakcji turystycznych, animacje kulturalne, grill;

2)   Uczestnikami projektu systemowego są osoby niepełnosprawne (dysfunkcja narządu ruchu, zaburzenia psychiczne, jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, 3 osoby mające trudności w poruszaniu się);

3)   Zapewnienie transportu ze Świdnicy do miejsca wyjazdu i z powrotem klimatyzowanym autokarem klasy turystycznej, dla wszystkich uczestników; pojazd powinien być przystosowany dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego;

4)   Ubezpieczenie uczestników zespołu od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wariancie dostosowanym do specyfiki i charakteru wyjazdu, od dnia rozpoczęcia pobytu do jego zakończenia;

5)  Zakwaterowanie w ośrodku pozbawionym barier architektonicznych w jedno lub dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym z zimną i ciepłą wodą (umywalka, prysznic, WC), wyposażonych w TV oraz czajnik bezprzewodowy; w przypadku osób mających trudności w poruszaniu się, pokoje winny być pozbawione barier architektonicznych. Każdy pokój musi być wyposażony w oddzielne łóżko dla każdej osoby.

6)    Całodzienne wyżywienie: śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu (w tym minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo, napoje gorące, soki, woda, owoce, warzywa), obiad dwudaniowy z deserem wraz z napojami do obiadu;

7)    Zapewnienie suchego prowiantu podczas ewentualnych wyjazdów organizowanych w ramach zespołów;

8)     Zapewnienie środka transportu niezbędnego do ewentualnych wyjazdów organizowanych w ramach zespołów;

9)  Wkalkulowanie w cenę oferty wszelkich koszów związanych z realizacją umowy, w tym uiszczenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu, jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka;

10)   Oznakowanie pomieszczeń i sal wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11)   Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową organizację pobytu, w tym opiekuna zespołów oraz odpowiednie zaplecze kadry medycznej.

12)   Wykonanie usługi wg specyfikacji jak wyżej dotyczy 15 uczestników zespołu, w tym 1 opiekuna osoby niepełnosprawnej stanowiącej w projekcie otoczenie osoby niepełnosprawnej.  

13)    Termin realizacji usługi: od 18 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

14)   Obiekt winien się znajdować na terenie Polski, zaplecze rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz stołówka winny znajdować się bezpośrednio przy bazie noclegowej.

15)   Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru ośrodków, o którym mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 230 poz. 1694) oraz winien być przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak: choroby neurologiczne, choroby układu krążenia, choroby psychiczne, dysfunkcja narządu ruchu kończyn górnych i dolnych; ośrodek bez barier architektonicznych;

16)   Dokumentowania przeprowadzonej usługi m.in. za pomocą:

a)    kart badania wstępnego określających rodzaj, ilość zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, na każdego uczestnika,

b)    indywidualnej karty zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, określające wykaz zajęć w których każda z osób uczestniczyła, liczbę godzin, własnoręczny podpis osoby w niej uczestniczącej,

c)      wykazu osób które zakończyły/nie zakończyły zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,

d)      innej dokumentacji powstałej podczas zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,

e)      ankiet oceniających realizację zadania udostępnionych przez Zamawiającego,

f)       utrwalenia przebiegu zespołów w formie zdjęć, które przekaże Zamawiającemu na płycie CD

g)     raportu końcowego z przeprowadzonych zespołów z uwzględnieniem poziomu wytrwałości i postaw uczestników zespołu, wyników i analizy ankiety oceniającej realizację zadania oraz wskazaniem osiągnięcia celów projektu „DROGA DO AKTYWNOŚCI” oraz rezultatów mając na uwadze aktywizację zdrowotną i społeczną.

 

1.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III.  Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.

1)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)     kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru ośrodków, o których mowa w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 230 poz. 1694),

3)    program realizacji zadania zawierający szczegółowy program pobytu na zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo wraz ze szczegółowym opisem nawiązującym do parametrów zamówienia (dokładny opis działań integracyjnych, bazy noclegowo – rehabilitacyjnej, opis oferowanego środka transportu)

4)    wykaz osób przewidzianych do realizacji usługi wraz z osobą do nadzoru zadania, jak w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz osób.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

            Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

1.     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest pani Katarzyna Skrzypek pod nr tel. 074/851-50-27 faks: 074/851-50-11,  e-mail: katarzyna.skrzypek@pcpr.swidnica.pl

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy tj.: od 7.30 do 15.00

 

VI.   Miejsce składania oferty cenowej

 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 24 lipca 2014 r. do godz. 9:00

 

VII.   Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić ceny jednostkowe netto i brutto oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.  Informacje dodatkowe

 

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie: pisemnej, faksem lub e-mailem, na załączonym wzorze wg załącznika – oferta cenowa.
 2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty cenowej.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie dokonany według następujących kryteriów:

a) cena (ust. 1 lit. c oferty cenowej) – 70 %

b) potencjał bazy – 30 %

 

Sposób oceny ofert cenowych

Oferty cenowe oceniane będą w sposób punktowy.

Ocena ofert cenowych wg kryterium „cena” - oferta z najniższą ceną brutto (bez kosztu transportu) otrzyma 70 pkt, natomiast pozostałe oferty cenowe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 

Ocena ofert cenowych wg kryterium „potencjał bazy” będzie oceniana pod kątem możliwości zagospodarowania wolnego czasu, w następujący sposób:

a)      możliwość korzystania z basenu (tak – 10 pkt, nie – 0 pkt);

b)      możliwość korzystania z sauny (tak – 10 pkt, nie – 0 pkt);

c)      możliwość korzystania z siłowni tak – 10 pkt, nie – 0 pkt).

 

Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty dla każdej oferty cenowej za oba kryteria zostaną zsumowane. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa.
 2. Wykaz osób.
 3. Projekt umowy.                                                                   

                                                                                                     ZATWIERDZIŁA 

                                                                                                    

                                                                                                  w dniu 16 lipca 2014 r.

                                                                                        

                                                                                                           Daria Kurek

                                                                                              wz. Dyrektora PCPR w Świdnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl