Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania

Do zadań Zespołu należy:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych.
 5. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 7. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 8. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
 9. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 11. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań, informacji z prowadzonej działalności.
 12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.
 13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów.
 14. Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

 

Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

 

Pracownik Stanowisko Piętro Pokój Nr tel. E-mail
Witkowska Anna kierownik 1 23 74/851-50-29 e-mail
Rożyńska Ewelina specjalista 1 23 74/851-50-21 e-mail
Schneider Katarzyna starszy specjalista 1 23 74/851-50-31 e-mail

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl