Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - warunki uczestnictwa, zasady dofinansowania

Turnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694, z późn. zm.)


Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne tj.:

  • dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej KIZ, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie:

  • 30 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • 27 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Druk wniosku: Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (DOC 92KB)
 

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl