Zespół Świadczeń

ZADANIA ZESPOŁU ds. ŚWIADCZEŃ

Do zadań zespołu należy:

 • przyznawanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzieci i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatnościach rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 • organizowanie opieki i prowadzenie mieszkań chronionych,
 • współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także z innymi podmiotami, które mają wpływ na realizację zadań,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • opracowywanie i przedstawianie planów, zadań, informacji z prowadzonej działalności, w tym sprawozdań rzeczowo- finansowych,
 • organizowanie i nadzorowanie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych osobom ubiegającym się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz ustalania odpłatności za pobyt w nich,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy uchodźcom i repatriantom,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
 • realizacja innych zadań zawartych w odrębnych ustawach.
   

 
Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

 

Pracownik Stanowisko Piętro Pokój Nr tel. E-mail
Duda Halina kierownik zespołu ds. świadczeń 1 24 74/851-50-16 e-mail
Chodyniecka Małgorzata starszy inspektor 1 24 74/851-50-33 e-mail
Marciniszyn Monika starszy inspektor 1 24 74/851-50-17 e-mail
Niedźwiecka Marta starszy pracownik socjalny 1 24 74/851-50-20 e-mail

 

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl