CEL

Celem głównym projektu "Droga do Aktywności 2” jest podniesienie poziomu aktywności społeczno – zawodowej 64 klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:
1. Poprawa umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem.
2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
3. Zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2018 (I edycja: 01.09.2016 – 31.07.2017; II edycja: 01.08.2017 – 30.06.2018) i jest ukierunkowany na pobudzenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością oraz wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzenie działań projektowych doprowadzić ma do zmian pod kątem cech społeczno – ekonomicznych.


GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią osoby:
 • bezrobotne i/lub
 • bierne zawodowo i/lub
 • pracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością oraz wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej) w wieku 18 – 60 lat, zamieszkujące powiat świdnicki i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

  W projekcie zaplanowano udział 64 (32 w 2016/2017 r. i 32 w 2017/2018 r.) osób w wieku 18-60 lat, z dwóch grup:
1. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
2. osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

Każdy z uczestników projektu zostanie objęty, co najmniej 3 usługami AKTYWNEJ INTEGRACJI, o charakterze, co najmniej społecznym, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Proponowane wsparcie odpowiada na indywidualne potrzeby i możliwości uczestników projektu. Działania podejmowane w projekcie są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb w zakresie płci, kompleksowe, gdyż proponują szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia, niwelację nierówności lub barier ze względu na płeć w istniejących obszarach problemowych. Zapewniamy uczestnikom projektu możliwość nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji lub kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

Sfinansowaniu mogą podlegać również:

 • koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć) poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć;
 • koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach;
 • koszty dojazdu, cateringu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, badań profilaktycznych i specjalistycznych, zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie projektu.

ZAKRES WSPARCIA

I. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA:

 1. grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością,
 2. wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków i osób z niepełnosprawnością do 20 roku życia;
 3. stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością;
 4. grupa edukacyjna dla wychowanków;
 5. usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską.
II. AKTYWIZACJA EDUKACYJNA:
 1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
III. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA
 1. terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin i osób;
 2. zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osoby z niepełnosprawnością
IV. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 1. organizacja i finansowanie usług wspierających – trener pracy, doradca zawodowy;
 2. organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych
Gotowość realizacji instrumentów aktywizacji: społecznej – organizacja i finansowanie usług wspierających – asystent osoby z niepełnosprawnością; edukacyjnej – sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki i wychowania, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana konieczność ich zastosowania.