Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od dnia 31 stycznia 2022 roku w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych ulegają zmianie zasady bezpośredniej obsługi klientów, tj.: obsługa będzie odbywać się od godziny 7:15 do godziny 13:00.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

Informator "Za życiem"(plik PDF, 452KB)

Informacje ogólne

Kryteria przyznawania w 2024 roku dofinansowania ze środków PFRON (plik PDF, 1,2MB)

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Zgodnie z art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Ustawa o rehabilitacji (…) z dnia 27 sierpnia 1997 r. określa następujące stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 2. umiarkowany – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
 3. lekki – w odniesieniu do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającej ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności składa się do właściwego miejscowo (według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy

Osoby, które przed dniem 01 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, a także uznano je za stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) z dnia 27 sierpnia 1997 r., jeżeli przed dniem 01 stycznia 1998 r., orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie utraciło mocy.

Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - warunki uczestnictwa, zasady dofinansowania.
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty.
 5. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego oraz tłumacza – przewodnika.
 6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 7. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej - definicja, kryteria dofinansowania.
 8. Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
 9. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na terenie powiatu świdnickiego (plik PDF, 176 KB).

Rejestr zmian dla: Niepełnosprawni

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2024-01-18 12:46:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2024-01-18 12:46:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2023-01-30 09:32:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2023-01-30 09:32:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-03-24 12:25:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2022-03-24 12:25:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).