- pomoc prawna

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu  m. in. prawa rodzinnego, opiekuńczego.

Dyżury radcy prawnego:
     Poniedziałek - 15.30–18.30

- pomoc pedagogiczna

Dyżur pedagoga:
     Czwartek - 14.00–17.00
     Piątek - 14.00–18.00

- pomoc psychologiczna

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna w formie:
- poradnictwa psychologicznego, działań wspierających,
- terapii rodzinnej,
- psychoterapii,
- grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Adresowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Dyżur psychologa - interewncje kryzysowe:

Wtorek - 14.00 –18.00
Środa - 14.00 – 18.00
Piątek - 14.00 – 18.00


- mieszkanie interwencyjne

 1. Zasady organizacji i pobytu w mieszkaniu interwencyjnym.

 1. Pobyt w mieszkaniu interwencyjnym, zwanym dalej mieszkaniem, jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej.
 2. Mieszkanie funkcjonuje w strukturze PCPR w Świdnicy.
 3. Mieszkanie przeznacza się dla osób samotnych i osób z dziećmi, rodzin pochodzących z terenu powiatu świdnickiego, którzy:
  a. znaleźli się w sytuacji kryzysowej,
  b. są zagrożeni przemocą domową,
  c. są ofiarami przemocy domowej.
 4. Do mieszkania nie mogą zostać przyjęte osoby, które:
  a. ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki lekarskiej,
  b. zagrażają zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób.
 5. Warunkiem pobytu w mieszkaniu jest zobowiązanie się do przestrzegania jego regulaminu.
 6. Celem pobytu w mieszkaniu jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowej w jakiej znalazły się dane osoby.
 7. Bezpośredni nadzór nad mieszkaniem pełni opiekun.
 8. Opiekunem mieszkania jest wyznaczony przez Dyrektora PCPR pracownik jednostki.
 9. Pobyt w mieszkaniu przyznaje się na podstawie uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej i za zgodą Dyrektora PCPR lub upoważnionego pracownika.
 10. Podjęcie decyzji o przyjęciu do mieszkania interwencyjnego następuje w oparciu o  dane zawarte w karcie informacyjnej, stanowiącej załącznik regulaminu
 11. Pobyt w mieszkaniu jest nieodpłatny.
 12. Pobyt w mieszkaniu ustalony jest na okres do 14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 3 miesięcy, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 13. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nieprawidłowości technicznych mających wpływ na użytkowanie mieszkania, mieszkaniec niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie (tel. 074 851 50 10) z PCPR, informując o zaistniałej sytuacji.
 14. Pracownicy Ośrodka są uprawnieni do kontrolowania sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych, co tym samym oznacza prawo wstępu do tych pomieszczeń także podczas nieobecności mieszkańca.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy mieszkańców, nie będące wyposażeniem mieszkania.
 16. Mieszkańcy otrzymują klucze, których są wyłącznymi użytkownikami. Zagubienie kluczy wiąże się z wymianą zamka i dorobieniem kluczy na koszt osoby, która klucze zgubiła.

- oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Adresatami są:

 1. Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.
 2. Osoby z ograniczoną władzą rodzicielską lub osoby pozbawione władzy rodzicielskiej.
 3. Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w powiecie świdnickim.
 4. Osoby, których członkowie rodzin założyli Niebieską Kartę.

Celem głównym programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele szczegółowe:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez uciekania się do zachowań agresywnych
 2. Wzbudzenie motywacji do samopoznania i zrozumienia przyczyn używania przemocy.
 3. Uczenie kompetencji społecznych, niezbędnych dla prawidłowych relacji z otoczeniem
 4. Zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zajęcia odbywają się w formie spotkań indywidualnych i grupowych.