Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Sprawozdania z zadań realizowanych w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy:

Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej:

Sprawozadanie z realizacji Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą:

Inne sprawozdania: