W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy a także o przysługujących im  z tego tytułu prawach  na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe w Urzędzie jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących wykonawcom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie RODO.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy są przetwarzane przez Administratora  w celu/celach:
a) wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
b) realizacji umów zawartych z wykonawcami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie - zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa pkt 4, mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem  jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
7. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nie są  przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Administrator pragnie zapewnić,  że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane  są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
- osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody  wyrażonej prze tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych osobowych na podstawie  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której dane osobowe dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykonawcom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy  przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Wykonawcy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie danych osobowych wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
14. Podane przez wykonawców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.