Akty prawne

Akty prawne związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Poniższe teksty nie stanowią źródła prawa. Zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny;
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 10. Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy;
 12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Rozporządzenia

 1. Rrozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych;
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.;
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie;
 8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej;
 9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 10. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego;
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandyudatów do simages/media/wania pieczy zastępczej;
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terpaii zajęciowej.

Rejestr zmian dla: Akty prawne

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).