Statut organizacyjny

Statur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej PCPR, działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 7. ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego,
 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 10. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 11. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 12. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 13. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 15. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 16. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 17. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
 18. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 19. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 20. przepisów szczególnych dotyczących jednostek pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, samorządowych jednostek budżetowych,
 21. przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 22. innych ustaw, nakładających na PCPR obowiązki w zakresie zadań własnych lub zleconych,
 23. akty prawne i dokumenty obowiązujące dla zadań realizowanych ze środków finansowych zewnętrznych , w tym z Unii Europejskiej,
 24. niniejszego statutu i Regulaminu Organizacyjnego PCPR.

§ 2 Co to jest PCPR?

 1. PCPR jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 2. PCPR nie posiada osobowości prawnej.
 3. Obszarem działalności PCPR jest powiat świdnicki.
 4. Siedzibą PCPR jest miasto Świdnica.
 5. Nadzór nad PCPR sprawuje Starosta Świdnicki.

Rozdział II Zadania PCPR

§ 3. Zadania PCPR

 1. PCPR jest jednostką organizacyjną powołaną w celu zadań w obszarze:
  • pomocy społecznej,
  • pieczy zastępczej,
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. PCPR realizuje zadania publiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 określone przepisami prawa jako:
  • zadania własne Powiatu,
  • zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu,
  • wynikające z odrębnych aktów prawnych,
  • wynikające z rozeznanych potrzeb.
 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 PCPR e współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, z jednostkami organizacyjnymi, z instytucjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 4. Szczegółowy zakres działania PCPR określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu w Świdnicy.
 5. Starosta za pośrednictwem PCPR sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
 6. Jednostki organizacyjne objęte nadzorem wskazują akty prawne określone w §1 niniejszego statutu.

Rozdział III Organizacja i zarządzanie

§ 4. Organizacja i zarządzanie

 1. PCPR kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora PCPR zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Świdnicki.
 4. Dyrektor kieruje pracą PCPR przy pomocy głównego księgowego i kierowników poszczególnych Zespołów.
 5. Dyrektor PCPR jest w stosunku do pracowników jest zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 6. Stosunki pracownicze w PCPR reguluje Regulamin pracy jednostki.
 7. Dyrektor PCPR działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę Świdnickiego i Zarząd Powiatu w Świdnicy.
 8. Dyrektor PCPR odpowiada za funkcjonowanie jednostki, a w szczególności za:
  • wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
  • realizację budżetu jednostki,
  • gospodarowanie powierzonym mieniem,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników jednostki.
 9. Dyrektor PCPR wydaje zarządzenia i polecenia w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki.
 10. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną określa Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalony przez Zarząd Powiatu w Świdnicy.

Rozdział IV Majątek i gospodarka finansowa

§ 5. Majątek i gospodarka finansowa PCPR

 1. Majątek PCPR jest mieniem powiatu świdnickiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. PCPR gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.
 3. Oświadczenia w imieniu PCPR - w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych- składają Dyrektor PCPR lub inne osoby na mocy pisemnego pełnomocnictwa wskazującego zakres i granice umocowania.
 4. PCPR prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 5. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest plan finansowy zatwierdzony przez Radę Powiatu w Świdnicy.
 6. Do czasu uchwalenia planu finansowego podstawą gospodarki finansowej PCPR jest projekt uchwały budżetowej przedstawiany Radzie Powiatu.
 7. Dyrektor może w celu realizacji zadań statutowych zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Traci moc uchwała Nr XIII/105/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian dla: Statut organizacyjny

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).