Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pcpr.swidnica.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20 11:19:00
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22 08:15:00

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzyło Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,  w tym interaktywna mapa dojazdu do Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
 • treści będące w posiadaniu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, które nie zostały przez Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy lub na jego rzecz wytworzone lub przez Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nie jest uprawnione

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-22 08:15:00
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-22 08:15:00

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 obecnie urzędują trzy instytucje:

 • parter – po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
 • I piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
 • II piętro- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy

Tutejsze Centrum graniczy w bliskim sąsiedztwie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy.

Opis dostępności wejścia do budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy umiejscowione jest na I oraz II piętrze trzykondygnacyjnego (parter, I piętro, II piętro) budynku. Do PCPR prowadzi jedno bezprogowe wejście, jednoskrzydłowe, ręcznie otwierające się na zewnątrz, na prawą stronę zadaszonego spocznika. Szerokość wejścia umożliwia wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Obiekt posiada podjazd główny z betonowych puzzli, z poziomu chodnika, o łagodnym kącie nachylenia,  ograniczony z prawej strony linią budynku - wyposażony w pojedynczą poręcz, a po lewej stronie metalową balustradę   z podwójnymi poręczami.

Na parterze budynku, po prawej stronie znajduje się duża  wizualna tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie posiada oznaczeń: w alfabecie Braille’ a, pętli indukcyjnych, aplikacji mobilnych. Brak jest oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na I i II piętro można dostać się  za pomocą  urządzenia do przemieszczani osób niepełnosprawnych -platformy typu Domuslift o nr fabrycznym OV 99213053, objęta umową serwisową w zakresie comiesięcznych konserwacji oraz raz w roku jest poddawana badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Przywołanie platformy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość. Brak komunikatów w systemie głosowym.

Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze na I i II piętrze są przestronne i płaskie, nie posiadające progów umożliwiające swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.  Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane taśmą żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Tutejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada  ogólnodostępny, wybrukowany betonowymi puzzlami parking znajdujący się tuż przy budynku. Od lewej strony ograniczony jest stacja transformatorowa oraz budynkiem gospodarczym.

Po prawej stronie znajduje się oznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie parkingu trzy miejsca są przeznaczone wyłącznie dla samochodów służbowych PCPR, MOPS i PZON .Tuż  przy wejściu  znajduje się 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy (5 szt.) oraz jedno miejsce na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Ilość miejsc jest niewystarczającą, dlatego też klienci oraz pracownicy korzystają również z przyległego terenu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy  udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z PCPR:

 • poczta elektroniczna na adres: pcpr@swidnica.pl
 • telefonu: 74 /851- 50 - 10 (za pośrednictwem osoby przybranej),
 • faks: 74 /851 -50 -11
 • bezpośrednio w sekretariacie (II piętro, pokój nr 36)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Oprócz tego Powiatowe Centrum Pomocy w Świdnicy dysponuje pracownikiem w zakresie podstawowej obsługi języka migowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy posiada również swój oddział w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16, w którym znajdują się:  Zespół Pieczy Zastępczej  oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdujący się na I piętrze kamiennicy.

Niestety, budynek nie jest w żaden sposób dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Inne informacje i oświadczenia

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PCPR na rok 2022 (plik PDF, 310.55 KB)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik PDF, 1.74 MB)

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-04-22 08:15:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2022-04-22 08:15:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • admin
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-12-20 11:19:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • admin
 • 2021-12-20 11:19:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • admin
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-12-20 10:27:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • admin
 • 2021-12-20 10:27:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).