Pomoc prawna

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu 8 grudnia, rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną.

Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi simages/media/wanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Na podstawie stony ministerstwa sprawiedliwości

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2018 r.

 1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
  • Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.
 2. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
  • Punkt czynny:
   • w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 13:00,
   • we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
   • w środę w godz. 12:00 – 16:00,
   • w czwartek w godz. 11:00 – 15:00.
 3. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja w Służbie Wsi, ul Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
  • Punkt czynny:
   • w poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00,
   • we wtorek w godz. 15:00 - 19:00,
   • w środę w godz. 08:00 - 12:00,
 4. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja w Służbie Wsi, ul Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.
  • Punkt czynny:
   •  w czwartek i piątek w godz. 15:00 - 19:00,
 5. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
  • Punkt czynny:
   • w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
   • we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
   • w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.
 6. Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
  • Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.
 7. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  • Punkt czynny:
   • poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12:00 - 16:00,
   • środa i piątek w godz. 8:00 - 12:00.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in. w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego.
 • Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. Osoby, które ukończyły 65 lat.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
  1. Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 4. Kombatanci.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 5. Weterani.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 6. Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 7. Kobiety, które są w ciąży.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
  • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest dla tych osób w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 8. Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
  • Osoby te wykazują swoje images/media/ do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-7.

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).