Informacja - dodatek do źródeł ciepła

W życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – „dodatek dla podmiotów wrażliwych”.

Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Zgodnie z w/w. ustawą o dodatek do źródeł ciepła mogą ubiegać się następujące podmioty wrażliwe:

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatkuUstawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

 • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,
 • dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ,
 • Do średniej ceny wytwarzania dla pozostałych źródeł doliczane będą opłaty przesyłowe zgodnie z obowiązującą na dzień 1 sierpnia 2022 r. taryfą.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dodatek ten przysługuje jeżeli w/w. podmioty:

 • ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

Wniosek  o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Rejestr zmian dla: Informacja - dodatek do źródeł ciepła

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Anna Witkowska
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-10-06 10:33:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Anna Witkowska
 • Administrator
 • 2022-10-06 10:33:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Anna Witkowska
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-10-06 10:24:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Anna Witkowska
 • Administrator
 • 2022-10-06 10:24:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).